Inger Helene Lie

 • Partner

Inger Helene Lie arbeider med private rettsforhold med særlig vekt på familie, arv og skifte. Inger Helen har opparbeidet en særskilt innsikt og erfaring etter mer enn 22 år med omfattende rådgivning og tvisteløsning innenfor saksområdet.

Inger Helene har omfattende prosedyreerfaring og en særskilt kompetanse med tvisteløsning for tingrett og lagmannsrett, derunder rettsmegling. Som erfaren prosedyreadvokat, og med solid bakgrunn fra domstolen, har hun tilegnet seg inngående kunnskap om behandling av tvister for tingrett og lagmannsrett.

Inger Helene har en særlig innsikt i økonomiske oppgjør mellom ektefeller, hvor verdifulle eiendommer og/eller næringsvirksomhet inngår i skifteoppgjøret. Skjevdeling av næringsvirksomhet reiser f.eks. en rekke problemstillinger for de som skal anvende reglene, herunder oppstår kompliserte bevisvurderinger.

I ekteskapet vil det økonomiske forhold mellom ektefellene gjerne gi foranledning til spørsmål om ektefellers rådighet over eiendeler, ansvar for gjeld, fastlegging av eierforhold og hvilke avtaler som kan inngås mellom ektefeller om formuesordningen. Når det gjelder avtaler mellom ektefeller gis råd om form og innhold, særeie, unntak fra skjevdelingsregelen, formuerettslige avtaler, ektepakter og gaver.

Ved deling av felleseiet (skifteoppgjøret) ved skilsmisse gis råd om det verdimessige oppgjøret; forlodds krav, skjevdelingskrav, gjeldsavleggelsen, likedelingen og vederlagskrav. Videre gis råd om det gjenstandsmessige oppgjøret; salgsretten, naturalutleggsretten, avregning og bruksrett.

Regelmessig inngår rådgivning i tilknytning til opprettelse av særeie, rettstilstand under samlivet og ved ekteskapets opphør.

Det gis videre råd til samboere om samboerforhold under samboerforholdet og oppgjør ved samboerforholdets opphør.

Når det gjelder barn og foreldre gis råd om foreldreansvarets innhold, herunder hvem som har foreldreansvaret under samlivet og etter samlivsbrudd, hvem barnet skal bo hos fast etter bruddet, og samværsrett.

Inger Helene har også bred erfaring med rådgivning og gjennomføring av offentlige og private dødsboskifter, herunder generasjonsskifteproblematikk.

Rettsområdet har tilgrensende områder som fast eiendom, selskapsrett og kontraktsrett.

Rettsområder
Arbeidsrett
Familie-, arv og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning

Arbeidspraksis og utdanning

 • 2000 - 2018
 • Advokat
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1997 - 2000
 • Advokat
 • Advokatfirmaet Lyng & Co.
 • 1992 - 1997
 • Dommerfullmektig
 • Oslo byrett
 • 1989 - 1992
 • Advokat
 • Advokatfirmaet Thommessen Krefting, Greve Lund
 • 1987 - 1989
 • Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver
 • Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete
 • 1986 - 1987
 • Konsulent
 • Justisdepartementet

Publikasjoner

 • 2012
 • "Skjevdeling av næringsvirksomhet", Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 2