Oslomodellen mot useriøse aktører

Når arbeidsgiver går konkurs – lønnsgarantiordningen

Har arbeidsgiveren din gått konkurs uten at du har fått utbetalt lønn eller feriepenger?

Dette er et problem mange ansatte opplever. For å sikre at du som arbeidstaker ikke står på bar bakke, kan man søke til  den statlige lønnsgarantiordningen som administreres av NAV.

Hva er lønnsgarantiordningen?

Lønnsgarantiordningen skal sørge for at arbeidstakere som mister jobben når en arbeidsgiver går konkurs, ikke blir stående uten lønn, feriepenger eller annet arbeidsvederlag man har krav på, som for eksempel overtidsbetaling og pensjon.

Hvordan søker jeg om lønn når arbeidsgiver er gått konkurs?

Når et selskap går konkurs, vil retten oppnevne en bostyrer. En av bostyrers oppgaver er å sørge for at ansatte i selskapet får informasjon om lønnsgarantiordningen. Dette gjøres vanligvis ved at det sendes et brev til hver ansatt med informasjon om at selskapet er konkurs, en oppsigelse av arbeidsforholdet og informasjon om hvordan man søker om lønnsgaranti, sammen med søknadsskjema.

For å søke om lønn, feriepenger og pensjon må du først og fremst sende bostyrer NAVs A-skjema. I skjemaet skriver du hva arbeidsgiver skylder deg (lønnskrav).

Det viktigste når man søker om lønn etter at en arbeidsgiver er gått konkurs, er å sørge for at kravet er tilstrekkelig sannsynliggjort. Det betyr at du må kunne bevise at arbeidsgiver skylder deg penger for arbeid du har utført eller som du skulle ha utført. Dette kan bevises for eksempel ved å legge frem arbeidskontrakt som viser stillingsprosent, arbeidstid og/eller avtalt lønn, lønnsslipper, vaktlister/ timelister eller samtaler mellom deg og arbeidsgiver.

Hva kan jeg søke om?

Lønnsgarantiordningen dekker blant annet forfalte krav på lønn, feriepenger og pensjon.

Kan jeg få dekket ubetalt lønn? Hvor mye lønn kan jeg kreve?

Lønn og pensjonsytelser kan dekkes for inntil seks måneder. Det kan være ulike grunner til å søke om ubetalt lønn. Du har alltid krav på lønn for det arbeidet du har utført. Ofte opplever vi også at ansatte kanskje ikke har fått jobbe like mye som det står i arbeidskontrakten at de skal. Selv om arbeidsgiveren din ikke har hatt arbeid å tilby deg, vil du fortsatt kunne kreve full lønn.

Det er imidlertid et tak på hvor mye lønn man kan kreve

Har jeg krav på lønn i oppsigelsestid ved konkurs?

Husk at selv om selskapet går konkurs, kan du likevel ha krav på lønn i oppsigelsestid. Lønn i oppsigelsestiden dekkes kun for en periode inntil én måned fra konkursåpning. Hvis konkurs blir åpnet 13.mai, betyr det at man kun vil kunne kreve lønn for oppsigelsestid frem til 13.juni. Hvis du ble sagt opp før konkursåpning, vil oppsigelsestiden kunne være lenger. Reglene kan være noe kompliserte, og derfor kan du alltid ta kontakt med bostyrer.

Har jeg krav på feriepenger?

Videre har du krav på å få utbetalt feriepenger som er opptjent i samme år som selskapet gikk konkurs og året før. Det vil si at hvis selskapet gikk konkurs i mai 2021, kan du søke om feriepenger fra januar 2021 og frem til mai 2021, i tillegg til feriepenger for 2020.

Kan jeg få dekket utgifter ved å begjære arbeidsgiver konkurs?

Vi blir ofte kontaktet av ansatte som ikke har fått utbetalt lønn eller feriepenger. I slike situasjoner er det en mulighet at du som arbeidstaker selv kan begjære arbeidsgiver konkurs. Dette kan du lese mer om her.

Dersom selskapet er begjært konkurs av deg, og du for eksempel har fått hjelp av en advokat til å utarbeide konkursbegjæringen, vil også «rimelige omkostninger» ved dette kunne dekkes.

Hva hvis jeg har jobbet et annet sted etter konkursåpningen?

Før et selskap går konkurs, vil mange ansatte ofte oppleve å ikke få utbetalt lønn. Det er derfor vanlig at flere har skaffet seg en ny jobb før selskapet går konkurs. Det er viktig å vite at du fortsatt kan ha krav på ubetalt lønn fra din tidligere arbeidsgiver som er konkurs.

Du har alltid krav på lønn for utført arbeid. I tillegg har du krav på lønn i oppsigelsestid, selv om du har fått nytt arbeid. Inntekten vil imidlertid bli trukket fra kravet ditt. Det betyr i praksis at du kun vil ha et krav mot tidligere arbeidsgiver som er konkurs, hvis du tjener mindre hos din nye arbeidsgiver.

Hvordan får jeg lønnen utbetalt?

Når søknadsskjema er fylt ut og lønnskravet er dokumentert, sender du dette til bostyrer. Bostyrer vil deretter vurdere kravet, og sende det videre til NAV. Dersom NAV aksepterer kravet, vil du få beskjed av bostyrer, som kort tid etter vil utbetale pengene til din konto etter fradrag for pliktige trekk.

Hvis NAV avslår lønnskravet ditt – helt eller delvis -, har du tre uker på å klage til NAV.

Lønn i oppsigelsestid ved konkurs

Hvis arbeidsgiver går konkurs og aktive arbeidstakere sies opp med umiddelbar virkning av konkursboet, vil arbeidstaker sjelden gis mulighet til å jobbe ut oppsigelsestiden.

Dette betyr ikke nødvendigvis at det er et tap arbeidstaker skal bære. Lønn og feriepenger i oppsigelse har arbeidstakere som regel krav på når oppsigelsen ikke skyldes forhold hos arbeidstaker.

Beregning av oppsigelsestid

Oppsigelsestiden skal regnes fra den første oppsigelsen arbeidstaker har mottatt. Enten det er fra selskapet eller fra konkursboet. Oppsigelsestiden begynner å løpe den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos arbeidstaker. Det vil si at dersom arbeidstaker sies opp den 16. april, så vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra 1. mai. Tenker man at oppsigelsestiden er én måned vil arbeidstaker kunne ha krav på lønn og feriepenger i oppsigelsestiden i perioden 16. april til og med 31. mai. Se unntak ved utbetaling fra NAV lenger ned i artikkelen.

Det fremgår som oftest av arbeidsavtalen hvor lang oppsigelsestiden er. Når arbeidsgiver er tatt under konkursbehandling, vil arbeidstaker imidlertid kun ha en førsteprioritetsfordring for de oppsigelsfrister som følger av arbeidsmiljøloven § 15-3. Etter denne bestemmelsen vil lengden på oppsigelsestiden normalt være bestemt av arbeidstakers alder på oppsigelsestidspunktet, samt lengden på arbeidsforholdet.

Eventuell avtalt oppsigelsesfrist som overstiger den lovbestemte kan bli registrert som en uprioritert fordring i konkursboet. Det vil si at denne delen av kravet blir dekket helt eller delvis dersom det er midler igjen etter at massefordringer, førsteprioritetsfordringer og annen prioritetsfordringer er dekket fullt ut.

Hvis arbeidstaker er omfattet av en tariffavtale som har lengre oppsigelsesfrister enn etter arbeidsmiljøroven § 15-3, og denne er inngått tidligere seks måneder før fristdagen, vil de oppsigelsesfrister som følger av avtalen gjelde.

Lønnsgarantiordningen (NAV)

Når det ikke er tilstrekkelige midler i konkursboet til å betale arbeidstakernes lønn med videre, vil lønnsgarantiordningen sikre at arbeidstakerne ikke lider et for stort tap. Det er imidlertid visse begrensninger i hva en arbeidstaker kan søke om å få dekket gjennom lønnsgarantiordningen.

Når det gjelder oppsigelsestid etter konkursåpning så vil lønnsgarantiordningen kun dekke krav i inntil én måned etter konkursåpningsdagen. Dersom konkurs hos arbeidsgiver ble åpnet den 16. april vil lønnsgarantiordningen kun dekke krav frem til og med 16. mai.

Krav utover det som dekkes av lønnsgarantiordningen vil kunne bli utbetalt, helt eller delvis, dersom konkursboet har midler til det når bobehandlingen avsluttes.

Beregning av lønn og feriepenger i oppsigelsestid

Lønn og feriepenger i oppsigelsestiden skal beregnes på bakgrunn av det som er avtalt med arbeidsgiver. Arbeidstakere med fast års- eller månedslønn tar utgangspunkt i dette. Arbeidstakere med faste vakter og timelønn må beregne sitt krav med dette utgangspunkt. For de tilfellene det ikke det ikke er avtalt faste vakter kan det for eksempel tas utgangspunkt i de vaktene som var fastsatt på konkursåpningstidspunktet. Unntaksvis beregnes lønn i oppsigelsestiden ved en gjennomsnittsberegning av hva brutto lønn var i et år før konkursåpning, med fradrag for overtid og tillegg.

Husk at det skal beregnes feriepenger av lønn i oppsigelsestiden. Vanligvis er feriepengesatsen 10,2  eller 12 prosent, og med 2,3 prosent tillegg for arbeidstakere over 60 år.

Annen inntekt arbeidstaker har hatt i samme periode som anmeldt krav i oppsigelsestiden skal fratrekkes. Som annen inntekt regnes både lønn fra annen arbeidsgiver og andre ytelser som kommer istedenfor lønn.

Permitterte arbeidstakere

I tilfeller hvor arbeidstaker var permittert på konkursåpningstidspunktet, vil arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre ved oppsigelse. Dagpenger fra Nav under permittering vil normalt stanses, og man må søke om å motta ny type ytelse fra Nav. Disse arbeidstakerne bør derfor søke om å få dekket lønn og feriepenger i oppsigelsestiden som forklart ovenfor.

Utbetaling av lønn i oppsigelsestid ved konkurs

Det kan ta flere måneder før arbeidstaker får utbetalt lønn og feriepenger i oppsigelsestiden. Arbeidstaker bør derfor så snart som mulig ta kontakt med sitt lokale Nav kontor. Nav kan forskuttere lønn i oppsigelsestiden i inntil én måned etter konkursåpningsdagen.

Det er for øvrig et vilkår, for at arbeidstaker oppnår dekning i boet, at arbeidstaker melder seg som arbeidssøker hos Nav for å kunne ha krav på lønn i oppsigelsestiden utover én måned etter konkursåpningstidspunktet. Arbeidstaker har en tapsbegrensningsplikt overfor konkursboet.

 

 

Lønnskravs prioritet i konkursbo

Når arbeidstaker ikke får utbetalt den lønn- og feriepengegodtgjørelsen han eller hun har krav på, vil lønnsgarantiordningen sikre at i alle fall deler av kravet dekkes, uavhengig av om det er midler i konkursboet eller ikke.

Lønnsgarantiordningen dekker imidlertid ikke alltid hele kravet til arbeidstaker. Det vil si at arbeidstaker står igjen med et restkrav i konkursboet. Denne artikkelen tar for seg dekningsmuligheten for arbeidstakers restkrav.

Prioriteter på krav i konkursbo

De ulike kravene som anmeldes i et konkursbo har forskjellig prioriteter. Når det er midler til fordeling blant kreditorene, vil de kravene med best prioritet dekkes fullt ut før de med lavere prioritet dekkes. Hvilke prioritet de forskjellige kravene har fremgår av dekningsloven kapittel 9.

Loven har delt opp kravene i følgende prioriteter:

 • Massekrav: blant annet kostnader til bobehandlingen (boets forsikring, salær til bostyret, rettsgebyr, kostnader påført konkursrekvirenten med videre).
 • Førsteprioritets krav: blant annet arbeidstakeres lønns- og feriepengekrav, med visse begrensninger.
 • Andreprioritets krav: blant annet skyldig skatt, skyldig mva. med videre.
 • Uprioriterte fordringer/alminnelige fordringer: alle krav som ikke dekkes etter prioritetene over, herunder arbeidstakers krav som ikke anses som et førsteprioritets krav grunnet begrensninger.
 • Etterprioriterte krav: blant annet renter påløpt etter konkursåpning, tvangsmulkt med videre.

Arbeidstakeres førsteprioritets krav

Selv når arbeidstaker har fått dekket deler av sitt krav av lønnsgarantiordningen, kan det hende at det gjenstår en del av restkravet som anses som en førsteprioritet fordring i konkursboet.

Bakgrunnen for dette er at dekning av krav gjennom lønnsgarantiordningen følger av  lønnsgarantiloven, mens dekning av førsteprioritets krav i konkursboet følger av dekningsloven § 9-3. Lønnsgarantiloven og dekningsloven er ikke identiske, og det kan forekomme avvik.

Lønnsgarantiordningen dekker for det første kun krav i inntil en måned etter konkursåpning dagen. Denne begrensingen kan lede til at arbeidstaker ikke får utbetalt lønn- og feriepenger i hele sin oppsigelsestid. Den delen av oppsigelsestiden som ikke dekkes av lønnsgarantiordningen vil være et førsteprioritets krav i konkursboet. Hvordan oppsigelsestiden beregnes ved konkurs kan du lese om i artikkelen «Lønn oppsigelsestid konkurs». Fortrinnsretten er imidlertid begrenset til lønn i seks måneder, og annen inntekt som arbeidstaker har hatt i samme periode kommer til fradrag.

Lønnsgarantiordningen dekker for det andre kun feriepenger som er opptjent samme år eller året før fristdagen. Dekning av feriepengekrav er etter dekningslovens regler noe videre, og arbeidstakere kan i noen tilfeller få dekket eldre feriepengekrav enn etter lønnsgarantiloven.

Lønnsgarantiordningen er for det tredje begrenset til å dekke to ganger folketrygdens grunnbeløp. En slik begrensning følger ikke av dekningslovens regler.

Det er også andre avvik mellom de to lovene, men det ovennevnte synes å være de som går igjen i de fleste konkursboer. Du kan lese mer om lønnsgarantiordningen og hva du kan få dekket i denne artikkelen.

Ofte vil det være flere arbeidstakere som har direkte førsteprioritets krav i konkursboet, og hvis det ikke gis full dekning, vil arbeidstakernes divideutbetaling konkurrere med hverandre samt lønnsgarantiordningens regresskrav.

Arbeidstakeres uprioriterte krav – alminnelig fordring

Deler av arbeidstakers krav vil ikke falle inn under kategorien førsteprioritets krav, og vil derfor være et uprioritert krav. Det er sjeldent uprioriterte krav oppnår dekning.

Arbeidstakeres uprioriterte restkrav kan være:

 • Lønn og feriepenger i oppsigelsestid utover lovbestemt eller tariffbestemt oppsigelsfrist.
 • Lønn og feriepenger for arbeidstakere med minst 20 prosent eierandel i det konkursrammede selskapet, daglig leder eller styremedlem
 • Lønn- og feriepenger som ligger for langt tilbake i tid at det anses som et prioritert krav
 • Utlegg arbeidstaker har hatt i forbindelse med utførsel av sitt arbeid

Listen over er ikke uttømmende, men tar for seg de krav som ofte anmeldes.

Dokumentasjon for kravet

Arbeidstaker må dokumentere kravet uansett om det er tale om et prioritert eller uprioritert krav. Hvis kravet ikke er tilstrekkelig dokumentert vil det heller ikke oppnå dividendeutbetaling i konkursboet.

Før behandlingen med konkursboet avsluttes vil bostyrer prøve alle fordringer som er anmeldt. Hvis bostyrer avviser hele eller deler av arbeidstakers restkrav i boet, skal arbeidstaker få beskjed om dette og gis mulighet til å grunngi kravet innen en fastsatt frist.

Lønnskrav i konkursbo


Ansatte i selskaper som går konkurs oppfordres til å melde krav i konkursboet. Godkjente krav på lønn og feriepenger vil bli dekket enten av Nav Lønnsgaranti eller av konkursboet som en prioritert fordring av første klasse.

Det er kun lønn i oppsigelsestiden iht. arbeidsmiljøloven som vil bli dekket, uansett hva som er avtalt. De som har vært ansatt i inntil fem år har en oppsigelsestid på en måned. Nav Lønnsgaranti dekker kun lønn i inntil en måned etter konkursåpning.

Lønnskrav eldre enn fire måneder før fristdagen og feriepenger eldre enn 24 måneder vil ikke bli dekket som en fordring av første klasse, men vil være en uprioritert fordring i konkursboet. Det er maksimalt to ganger folketrygdens grunnbeløp som kan dekkes (grunnbeløpet er pr. 1. mai 2021 kr 106 399) = kr 212 798,-.

Dersom konkursboet ikke har tilstrekkelig med midler for å kunne dekke alle lønnskrav, vil dette dekkes av Nav Lønnsgaranti. Nav Lønnsgaranti er en tapsgaranti, og inntekt ansatte har mottatt i oppsigelsestiden fra andre en konkursboet vil komme til fradrag. Det blir gjort fradrag på lønn og annet vederlag fra ny arbeidsgiver (inklusive lønn fra konkursboet), selvstendig næringsvirksomhet, dagpenger, sykepenger og andre ytelser fra Nav.

Annen inntekt i samme periode som du søker om dekning av konkursboet må oppgis på skjemaet til Nav Lønnsgaranti. Ansatte har selv en plikt til å oppgi annen inntekt, og straks melde seg som arbeidsledig og søke nytt arbeid for at lønnskravet skal bli behandlet av konkursboet. Ansatte med mer enn 20 % eierandel i selskapet kan ikke søke dekket lønn eller feriepenger gjennom Nav Lønnsgaranti. Disses lønnskrav må rettes direkte til konkursboet.

For å forenkle behandlingen av lønnskrav må et skjema (A) fylles ut, helst for en måned av gangen. Skjema og informasjon finnes på Navs hjemmesider under lønnsgarantiordningen.

Det understrekes at det er du som må dokumentere kravet ditt. Konkursboet vurderer det fremsatte kravet og du oppfordres til å vedlegge all tilgjengelig dokumentasjon – herunder arbeidsavtale, lønnslipper, signerte timelister mv.

Hvilke krav fra arbeidstaker dekkes av konkursboet og lønnsgarantiordningen – 2

Når arbeidsgiver tas under konkursbehandling og konkursboet har gitt skriftlig erklæring om at de ikke ønsker å tre inn i selskapets arbeidsavtaler, må arbeidstaker snarest levere et krav til konkursboet for å få dekket utestående lønn, feriepenger og andre krav.

Hvilke krav arbeidstaker kan få dekket fremgår av dekningsloven § 9-3, lønnsgarantiloven og lønnsgarantiforskriften.

Viktige frister og skjæringstidspunkter

Når et selskap tas under konkursbehandling vil retten sette flere frister som arbeidstaker må forholde seg til. Konkursboet vil gi arbeidstaker opplysninger om disse fristene, som varierer fra konkursbo til konkursbo. Det er særlig tre frister en arbeidstaker må forholde seg til, og disse er:

 • Konkursåpningsdagen, som er dagen da retten avsa kjennelse om konkursåpning.
 • Fristdagen, som regel dagen da begjæringen om konkurs kom inn til retten. Dette vil fremgå av rettens konkursåpningskjennelse.
 • Fordringsfristen, som vil fremgå av rettens konkursåpningskjennelse.

Det er viktig at arbeidstaker melder sitt lønns- og feriepengekrav i konkursboet innen fordringsfristen. Det er imidlertid unntak fra dette, og arbeidstaker bør uansett ta kontakt med bostyrer for å forhøre seg om det likevel er mulighet for å melde krav dersom fristen er oversittet.

Den statlige lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen skal sikre at arbeidstaker får dekket storparten av sitt utestående krav, selv når det ikke er midler i konkursboet.

Lønnsgarantiordningen dekker som hovedregel følgende

 • Feriepenger opptjent samme år og året før fristdagen
 • Lønnskrav som har forfalt inntil tolv måneder før fristdagen
 • Lønn for opptil seks måned
 • Lønns- og feriepengekrav i inntil en måned etter konkursåpningsdagen
 • Kostnader forbundet med inndrivelse av kravet forut for konkursåpningsdagen
 • Forsinkelsesrenter fra forfallstidspunktet for lønn og/eller feriepenger og frem til fristdagen

Noen viktige unntak er

 • Lønnsgarantiordningen dekker kun krav opptil to ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Eiere med eierandel på 20 prosent eller mer vil ikke få dekket sine krav, med mindre det kan sannsynliggjøres at eier ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften
 • Bonus/provisjon må være beregning på personlig egeninnsats

Kravets stilling i konkursboet

Grunnet begrensninger i lovgivningen dekker ikke lønnsgarantiordningen alltid hele arbeidstakers krav. Den delen av kravet som ikke dekkes gjennom lønnsgarantiloven vil bli stående som en fordring direkte i konkursboet.

Hva som dekkes av konkursboet fremgår av dekningsloven § 9-3. Det er viktig å huske at muligheten for å få dekket krav direkte fra konkursboet avhenger av om det er midler i boet. Når et selskap tas under konkursbehandling vil det sjeldent være tilstrekkelig med midler til å kunne betale alle ansatte det de har krav på.

Dekningsmuligheter i konkursboet er noe annerledes enn dekningsmuligheter gjennom lønnsgarantiordningen.

Konkursboet dekker som hovedregel følgende (når det ikke allerede er dekket av lønnsgarantiordningen)

 • Feriepenger som er opptjent inntil 24 måneder før fristdagen, med mindre forfallstiden på feriepengene ikke er lenger tilbake enn fire måneder før fristdagen
 • Feriepenger for inntil 30 måneder
 • Lønn forfalt inntil fire måneder før fristdagen
 • Lønn for inntil seks måneder
 • Forsinkelsesrenter og inndrivelseskostnader frem til fristdagen

Noen viktige unntak er

 • Eiere med minst 20 prosent eierandel vil ikke få dekket sine krav
 • Daglig leder vil ikke få dekket sine krav
 • Styremedlemmer vil ikke få dekket sine krav
 • Unntakene over gjelder med mindre det kan godtgjøres at de ikke har hatt innflytelse på driften