Aksjekapital og Revisormøte

NYHETER I AKSJELOVEN OG REVISORLOVEN 2011

1.Redusert krav til aksjekapital
Kravet til minste aksjekapital reduseres fra kr 100 000 til kr 30 000 fra og med 1.1.2012.
Hensikten med de nye reglene er å gjøre det enklere å etablere næringsvirksomhet, og å harmonisere reglene i Norge med utviklingen i de andre nordiske landene og EU.
I Norge er det i dag over 100 000 registrerte aksjeselskaper med en aksjekapital på kr 100 000.

I 2010 ble det etablert 14 000 nye aksjeselskaper i Norge, og av disse hadde 9 400 minimumskapitalen på kr 100 000. Det er mao. svært mange som vil nyte godt av endringen.
Det foreslås samtidig å endre aksjeloven slik at selskapet kan la kostnadene ved stiftelse av selskapet, herunder kostnader til bistand fra advokat, bli dekket av aksjekapitalen på kr 30 000.
Videre foreslås det en forenkling som innebærer at en finansinstitusjon, typisk en bank, kan bekrefte at aksjekapitalen er innbetalt. Man slipper mao. å innhente en skriftlig erklæring fra revisor om dette. Dette gjelder imidlertid kun dersom aksjeinnskuddet skal gjøres i penger. Skal man f eks legge inn en eiendom eller datautstyr som del av aksjekapitalen må erklæring fra revisor fortsatt innhentes.
Selskaper som i dag har en innbetalt aksjekapital på kr 100 000 eller mer vil kunne nedsette aksjekapitalen til kr 30 000. I selskaper der det ikke er behov for en aksjekapital på mer enn kr 300 000 vil dette være gunstig for aksjonærene, som dermed kan få utdelt midler fra selskapet uten å betale skatt av dette (forutsatt at aksjekapitalen er blitt skattemessig innbetalt). Aksjelovens vilkår for nedsettelse av aksjekapitalen, og lovens
krav til forsvarlig egenkapital, vil fortsatt gjelde. Det må derfor alltid gjøres en konkret vurdering av om den økonomiske situasjonen i selskapet er så solid at en nedsettelse av aksjekapitalen er forsvarlig.
Forslaget til endringer har fått bred politisk støtte, og det er all grunn til å tro at det vil bli vedtatt tidlig i 2012.

2. Krav til årlig møte mellom styret og revisor
Revisorloven § 2-3 er endret, slik at styret i revisjonspliktige selskaper hvert år skal ha et møte med revisor uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. Dersom et flertall av styrets medlemmer også inngår i selskapets daglige ledelse, skal
likevel hele styret, med unntak av daglig leder, delta i møtet.
Formålet med møtet skal være at styret og revisor drøfter regnskapsmessigeforhold der revisor ser vesentlige svakheter og mangler ved de vurderingene den daglige ledelsen har gjort, samt andre forhold som revisor mener styret bør informeres om.

Kravet til møte med revisor gjelder ikke for selskaper som iht. regnskapsloven § 1-6 er å anse som ”små foretak”, det vil normalt si selskaper som ikke på balansedagen overskrider en av følgende tre grenser:

1) Salgsinntekt kr 70mill.,

2) Balansesum kr 35 mill.,

3) Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 50 årsverk.

Kravet gjelder heller ikke for datterselskap av morselskap som gjennomfører slikt møte med revisor.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker bistand i fbm. noe av dette.

1.12.2011


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT

[employee_circle_grid filter=”tax::groups::is::selskapsrett-og-kontraktsrett;”]