Omorganisering, fusjon, fisjon mv.

Organisering/omorganisering og egenkapitalendringer

Vi bistår med rådgivning og gjennomføring i forbindelse med selskapers kapitalforhold og endringer av selskapskapital. Våre selskapsrettsadvokater har også i stor grad kompetanse innen insolvensrett og erfaring som bostyrere ved konkurs. Vi har på denne bakgrunn lang erfaring med de grenser og krav som gjelder for kapital i de ulike selskapstyper.

Vi har lang erfaring med omdanning fra en eierform til en annen og rådgivning for så vidt gjelder de momenter som spiller inn ved de valg som må treffes i en slik sammenheng. Dette omfatter også erfaring og tverrfaglig kompetanse særskilt hva angår planlegging og gjennomføring av ulike former for generasjonsskifte.

Fusjoner/fisjoner

Våre advokater bistår selskaper og selskapers ledelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av fusjoner/fisjoner. Herunder bistår vi ved due diligence, forhandlinger, kontraktsopprettelse og gjennomføring av de formelle sider av transaksjonene.


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT

[employee_circle_grid filter=”tax::groups::is::selskapsrett-og-kontraktsrett;”]