Praktisk styrearbeid og styreansvar

Vi har lang erfaring med bistand overfor styremedlemmer og styrer i ulike selskaper for så vidt gjelder praktisk styrearbeid.
Rådgivningen spenner fra sikring av ordnet selskapsdokumentasjon og praktisk bistand for å sikre overholdelse av de formelle krav som lovgivningen stiller til den enkelte virksomhetstype, til rådgivning overfor styrer som står overfor kritiske og strategiske valg med avgjørende betydning for selskapets videre eksistens eller resultat.

Gjennom vår erfaring og våre kontaktnett kan vi også bistå med å finne nye styrekandidater til selskaper.

Det har i de senere år blitt et sterkere fokus på styremedlemmers mulige ansvar for selskapets pådratte forpliktelser, både i form av potensielt erstatningsansvar fra selskapet, aksjonærer eller selskapets kreditorer, og også i form av straffeansvar for styremedlemmene. Vi bistår så vel skadelidte som styremedlemmer som blir gjort til gjenstand for slik pågang, både for så vidt gjelder erstatning og straff.


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT

[employee_circle_grid filter=”tax::groups::is::selskapsrett-og-kontraktsrett;”]