Hva er privat skifte?

Etter et dødsfall, må det gjennomføres et arveoppgjør. Verdier, forpliktelser og gjeld etter avdøde omtales gjerne som «dødsboet». Fordelingen av arven og gjennomføringen av dette, kalles «skifte».

Men hvem skal være ansvarlig for skifteoppgjøret og hvilke regler gjelder for skiftebehandlingen?

Privat eller offentlig skifte?

De aller fleste skifteoppgjør foretas privat. Det vil si at arvingene etter avdøde besørger fordelingen og avviklingen av dødsboet.

Arvingene har en frist på 60 dager til å sende inn erklæring om privat skifte til tingretten. I Oslo sendes denne erklæringen til Oslo byfogdembete. Ved å erklære privat skifte, påtar arvingene seg ansvaret for alle forpliktelser etter avdøde.

Dersom det går mer enn 60 dager uten at arvingen er sendt inn slik erklæring, kan også kun en eller flere av arvingene alene påta seg ansvaret.

Alternativet til privat skifte er offentlig skifte.  Da overtar retten bo- og skiftebehandlingen. Dette gjøres ved at retten oppnevner en bobestyrer. Dette er advokater som har faste bostyreroppdrag for retten. Bostyrer har ingen avgjørelsesmyndighet ved uenighet mellom arvingene. Det er boet som betaler bostyreren, men den arving som krever offentlig skifte, må stille sikkerhet. Offentlig skifte blir normalt mer kostbart enn et privat skifte.

Arvinger kan vanligvis kreve offentlig skifte, også etter at privat skifte er igangsatt.

Skifteattest

Den eller de som erklærer privat skifte, vil få en skifteattest. Denne skifteattesten gir arvingene tilgang til avdødes verdier og andre økonomiske forpliktelser. Skifteattesten er nødvendig for å få tilgang til bankinnskudd, avslutte konti, selge fast eiendom, avslutte abonnementer m.m.

Fullmakt

Selv om det er flere arvinger som står oppført på skifteattesten, kan arvingene gi fullmakt til kun en av arvingene for å gjennomføre det praktiske. Merk at ved salg av fast eiendom, må det vedlegges en særskilt fullmakt om dette.

Hva må arvingene huske på ved privat skifte?

Arvingene må finne ut om det foreligger testament etter avdøde, og hvem som er arvinger. Merk at avgjørelser i privat skifte krever enstemmighet.

Videre er det viktig å få oversikt over avdødes økonomiske situasjon, og det bør arvingene gjøre før de overtar ansvaret for dødsboet, dersom det er usikkerhet rundt avdødes økonomi.

Arvingene kan få en fullmakt fra retten til å innhente visse økonomiske opplysninger før man erklærer privat skifte. Det kan være lurt å innhente likninger og opplysninger fra bank, samt sjekke grunnbok på eiendom om det er registrert gjeld.

Deretter må det avklares om det er noe som skal realiseres: typisk selge fast eiendom, selge aksjer m.m. Om noen av arvingene ønsker å overta fast eiendom eller andre gjenstander, må det ofte innhentes verdivurderinger. Merk at arvingene kan kreve verdier solgt, med mindre det er særlige grunner for at en arving skal få utlagt en bestemt eiendel til seg.

Det er også viktig å få avsluttet alle løpende abonnementer etter avdøde, typisk mobil, aviser, medlemskap m.m.

Arvingene må også sørge for at bolig og fast eiendom er forsikret, og bør føre et regnskap for perioden frem til endelig fordeling over de utgifter som boet belastes med før alt er avsluttet.

Arvingene er også ansvarlige for å sende inn skattemelding for dødsboet. Det er viktig å ta høyde for eventuell restskatt etter avdøde.

Når alt er avviklet og betalt, kan man foreta selve utlodningen, dvs. fordelingen og utbetaling til arvingene. Om det er mye midler i boet, kan man også foreta mellomutbetalinger, så lenge man sørger for at det er nok midler til å dekke løpende utgifter for boet.

Hvor finner du regler om skifte?

I arveloven som gjelder fra 1. januar 2021, er det også inntatt bestemmelser om skiftebehandlingen. For privat skifte, har § 120 er «smørbrødliste» over hva arvingene både skal og bør foreta seg.

Bør det utstedes proklama?

Et proklama gir arvingene sikkerhet for at det ikke er gjeld eller andre krav mot avdøde de ikke var kjent med. Proklama er det tingretten som ordner med. Da må kreditorer etter avdøde melde inn krav til tingretten/boet. Om krav ikke er meldt inn innen den fristen retten setter, mister kreditor sitt krav. Det er imidlertid viktig å merke seg at det er unntak fra dette for mange offentlige og kommunale krav; typisk skattekrav.

Må man arve?

Arvingene er ikke forpliktet til å motta arv. Er det mer gjeld enn verdier etter avdøde, så bør ikke arvingene overta til privat skifte. Er det kun små verdier, er det mulig å ikke overta til privat skifte, men likevel få tilgang til midler for å dekke begravelse m.m. Det er da den som forestår begravelsen som vil få denne muligheten, uten å bli ansvarlig for annen gjeld etter avdøde.

Bør man bruke advokat ved privat skifte?

Det kan være nyttig å få bistand av advokat ved et privat skifte. Dette er normalt rimeligere enn å gå veien om offentlig skifte. Arvingene har da også mer kontroll over arven enn ved et offentlig skifte.

Avdøde kan også i testament ha bestemt at en navngitt person skal være testamentsfullbyrder. Da er arvingene bundet av dette, med unntak av ektefelle og livsarvinger.

Utgifter til advokat kan trekkes av i boets midler før arven fordeles.