Hvorfor opprette fremtidsfullmakt

Å planlegge for fremtiden er en klok investering i din egen trygghet. En fremtidsfullmakt er et juridisk verktøy som gir deg kontroll over dine egne avgjørelser hvis du en dag ikke er i stand til å ta vare på deg selv.

Reglene om fremtidsfullmakt finner du i lov om vergemål kap. 10

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en juridisk avtale som gir en person, kjent som fullmektigen, fullmakt til å ta beslutninger på dine vegne dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Dette kan inkludere økonomiske avgjørelser, helsemessige spørsmål, og andre personlige forhold. Det gir deg muligheten til å utpeke en person du stoler på til å håndtere viktige aspekter av livet ditt når du ikke lenger kan gjøre det selv.

Fremtidsfullmakten bør tilpasses deg

Fremtidsfullmakten kan tilpasses til å gjelde alle personlige og økonomiske forhold, eller kan begrenses og tilpasses til enkelte forhold. Du bør opprette en fullmakt som tilpasses deg og din situasjon.

Ønsker du at boligen din skal selges om du får fast plass på sykehjem? Vil du at barna skal kunne få forskudd på arv? Har du særlige krav og ønsker hva gjelder personlig stell og pleie? Dette er bare noen av de forholdene du bør tenke igjennom. 

Hvorfor er det viktig?

Uten en fremtidsfullmakt kan familie og pårørende møte betydelige utfordringer når det gjelder å håndtere dine anliggender. Bare noe så enkelt som å få endret eller sagt opp et mobilabonnement kan være vanskelig. En fremtidsfullmakt gir den nødvendige tilgang dine nærme trenger for å kunne endre og si opp avtaler, bestille legetimer, betale regninger og ha oversikt over bank, innbetalinger og så videre.

En fremtidsfullmakt gir deg til å ha kontroll over hvem som tar vare på dine interesser. For mange er det viktig å være trygg på at noen man har tillitt til har påtatt seg denne oppgaven, og således hindre at uvedkommende blir involvert i dine personlige anliggender.

En fullmektig etter en fremtidsfullmakt kommer i stedet for verge.  En verge må oppnevnes av det offentlige, og har en mindre fleksibel ordning. Nå kan du selv på forhånd bestemme hvem og hvordan du skal ivaretas.

Hvordan oppretter du en fremtidsfullmakt?

Velg en pålitelig fullmektig: Det første steget er å nøye velge en person som du har tillit til og som forstår dine verdier og ønsker. Dette kan være en nær venn, familiemedlem eller en advokat. Mange oppnevner ektefellen som fullmektig, og deretter ett eller flere av barna som stedfortreder, dersom ektefellen faller fra eller selv ikke er i stand til å ivareta oppgaven når den tid kommer.

Definer fullmaktens omfang: Bestem hvilke områder av livet ditt du ønsker at fullmakten skal dekke. Dette kan inkludere økonomiske beslutninger, helseomsorg, eiendomsforvaltning, og mer

Skriftlighet og vitner: Fullmakten må være skriftlig, signeres av deg og bevitnes av to vitner for å være gyldig.

Ikrafttredelse

Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt din fysiske og/eller psykiske helse er så redusert at du ikke kan ivareta egne interesser.  Det er vanlig å regulere i fullmakten at det må foreligge erklæring fra lege, samt at fullmektigen har rett til å innhente slik legeerklæring.

Noen ønsker også at fullmakten skal stadfestes av Fylkesmannen før den kan tre i kraft. Det må da fremgå av fullmakten.

Det kan også være greit å ta inn i fullmakten hvem som skal orienteres om at den er trådt i kraft.

Særlig om fast eiendom

Om fullmektigen skal ha rett til å selge fast eiendom, må dette fremgå klart av fullmakten. Det bør også spesifiseres hvilken eller hvilke eiendommer som kan selges, og eventuelt betingelser for at eiendommene kan avhendes.  Dette kan typisk være at fullmektigen kan selge eiendommen, men kun til dine egne barn eller barnebarn.

Ved overføring av hjemmel for fast eiendom, krever kartverket at fullmaten skal være stadfestet av Statsforvalteren for å tinglyse overføringen. Også enkelte banker krever slik stadfestelse før fullmakten aksepteres.

Vedvarende fullmakt

Uttrykket “vedvarende fullmakt” er en fullmakt som du gir noen mens du fortsatt er i stand til det, men som fortsetter å være gyldig selv om du da mister evnen til å ivareta egne interesser. Det «går over» til å bli en fremtidsfullmakt. For mange eldre som ønsker hjelp til det praktiske med bank og regninger, kan det være like greit å opprette en slik fullmakt fremfor å bare gi en ordinær fullmakt. Den vil normalt ikke lenger være gyldig, dersom du kommer i en slik tilstand at vilkårene for fremtidsfullmakt er oppfylt.

Supplere med testament?

Den dagen du går bort, gjelder ikke fremtidsfullmakten lenger. Om du ønske rå bestemme noe om fordeling av eiendeler eller verdier etter din bortgang, må du opprette testament. Dette kan gjerne gjøres sammen med en fremtidsfullmakt, som i mange tilfeller vil supplere hverandre.

Hvor oppbevare fremtidsfullmakter?

Testamenter kan man oppbevare i tingretten. Dessverre finnes det enda ikke noe system for oppbevaring av fremtidsfullmakter. Fullmakten har liten verdi om det kun er du som vet hvor den er og kjenner til den. Det er viktig at fullmektigen får en original fullmakt når den opprettes, slik at han/hun kan få iverksatt den om det blir behov for det.