Når kan man kreve skjevdeling?

Hovedregelen ved skifteoppgjør mellom ektefeller

Hovedregelen ved et skifteoppgjør mellom ektefeller, er at ektefellenes verdier skal deles likt, etter at det er gjort fradrag for gjelden jf bestemmelsen i  ekteskapsloven § 58 første ledd.

Unntak fra hovedregelen

Skjevdelingsregelen i ekteskapsloven § 59 første ledd gir hver ektefelle mulighet til å holde utenfor delingen den formue som klart kan føres tilbake til:

verdier som stammer fra før ekteskapet ble inngått, verdier som er ervervet under ekteskapet ved arv, eller
verdier som er ervervet under ekteskapet ved gave fra andre enn ektefellen.
Det betyr at ektefellene kan la være å dele disse verdiene med den andre ved en skilsmisse.

Skjevdeling skjer imidlertid ikke automatisk. Den ektefelle som ønsker skjevdeling må selv kreve at verdien skal holdes utenfor delingen.

Den som krever skjevdeling har bevisbyrden for at verdiene er i behold. Der som verdien er forbrukt eller gått tapt, er også skjevdelingskravet gått tapt.

Det er også den som krever skjevdeling som må bevise at verdien «klart kan føres tilbake til» verdier ektefellen hadde før ekteskapets inngåelse eller til arv eller gave under ekteskapet.

Unntak fra skjevdelingen

Retten til å kreve skjevdeling kan falle vekk dersom det fører til et «åpenbart urimelig resultat».  Dette er en snever unntaksregel og kommer derfor bare til anvendelse i helt spesielle situasjoner. Dette kan for eksempel være dersom det har vært et langvarig ekteskap og den andre ektefellen har brukt sine skjevdelingsmidler til familiens forbruk.

Dersom den ene ektefellen eide fellesboligen fra før ekteskapet slik at det ikke er blitt investert i ny felles bolig, kan det også tale for at skjevdelingskravet kan bli redusert.

Det samme gjelder dersom den enes medvirkning til forøkelse av den andres eiendom i en samboerperiode forut for ekteskapet, ikke er blitt hensyntatt i eierbrøken. Skjevdelingskravet kan da bli redusert.

Hvorvidt et skjevdelingskrav helt eller delvis skal falle bort, vil imidlertid være en konkret helhetsvurdering der flere omstendigheter  skal hensyntas.

Advokathjelp?

Hver enkelt sak er unik og består av individuelle problemstillinger. Med et komplekst regelverk er det vanskelig å vite hvor en skal lete for å finne de svarene en søker. Har du spørsmål i forbindelse med deling av verdier ved  en skilsmisse, kan det derfor være lønnsomt å ta  kontakt med en advokat.

 

Partner/advokat Else-Marie Merckoll

12.12.2021