Økonomisk støtte til gjenlevende ektefelle

Økonomisk støtte til gjenlevende ektefelle

Gjenlevende ektefelle kan ha rett til arv, offentlige stønader, forsikringer og pensjoner. I enkelte tilfeller kan man også ha rett til erstatning.

Arv til ektefellen

Ektefellearven er ¼ av det avdøde etterlater seg, dersom avdøde hadde barn. Minstearven er likevel 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Om avdøde ikke hadde barn, vil gjenlevende ha rett til ½, eller hele arven etter ektefellen, avhengig av hvilke andre slektsarvinger avdøde har.

Uskifte for gjenlevende ektefelle

Ektefeller uten barn, eller som kun har felles barn, har rett til å sitte i uskiftet bo. I de tilfellene avdøde hadde særkullsbarn, har ikke gjenlevende rett til å sitte i uskiftet bo, og må betale ut arven til avdødes arvinger. Særkullsbarnet kan likevel samtykke til dette.

At ektefellen har arverett eller kan sitte i uskifte, vil sjelden være til hjelp for å dekke opp at det er en mindre inntekt i husholdningen. Derfor er det viktig å undersøke hvilke andre ytelser gjenlevende kan ha rett til. Hvilken økonomisk støtte til gjenlevende ektefelle kan man få?

Økonomisk støtte til gjenlevende ektefelle i form av gjenlevendepensjon

Gjenlevendepensjon er det samme som kalles etterlattepensjon. Det er en stønad som skal sikre gjenlevende inntekt. Det gjelder også for de som samboer med felles barn som blir alene.
Tidligere ektefelle kan også i enkelte tilfeller ha rett til slik gjenlevendepensjon.
Det er folketrygden som betaler dette.

Statens Pensjonskasse og KLP

Merk at også andre offentlige og kommunale instanser som Statens Pensjonskasse og KLP har slike pensjoner til gjenlevende. Dette gjelder kun dersom avdøde har hatt et arbeidsforhold i stat eller kommune. Pensjonen fra Statens Pensjonskasse samordnes med ytelsen fra folketrygden, som derfor gjør at den kan bli noe redusert.

Økonomisk støtte til gjenlevende ektefelle som er pensjonist eller ufør

Pensjonister og uføre kan ha rett til en særskilt gjenlevendefordel. Dette kommer i tillegg til egen alderspensjon eller uføretrygden om ektefellen går bort.
Oppfyller du ikke vilkårene for gjenlevendepensjon, kan du ha rett til overgangsstønad.

Endringer fra 1. januar 2024 – Omstillingsstønad

Gjenlevendepensjonen og overgangsstønaden bortfaller, og erstattes av en ny stønad: kalt omstillingsstønad.
Dette er en stønad som skal kun gis en viss tid, det vil si i tiden det tar å omstille seg til en ny tilværelse.

Denne stønaden er tidsbegrenset. Gjenlevende får en større aktivitetsplikt til å skaffe egen inntekt. Denne aktivitetsplikten skal inntre 6 måneder etter dødsfallet.
I følge høringsnotatet om lovforslaget og endringene, skal omstillingsstønaden være 2,25 ganger grunnbeløpet per år (ca. kr 250 000). Men størrelsen påvirkes av avdødes trygdetid, og vil bli redusert på grunnlag av arbeidsinntekt og andre ytelser som er likestilt med arbeidsinntekt. All inntekt over 0.5 G som gjenlevende har, vil medføre reduksjon i omstillingsstønaden.

Gjenlevende må følge opp aktivitetskravet om å skaffe egen inntekt. Hvis ikke, så kan omstillingsstønaden stanses.

Omstillingsstønaden kan gis lenger enn 6 måneder, men tanken er at det kun skal gis i 3 år. Så er det likevel mulighet for å forlenget dette i 2 år til, om gjenlevende er under utdanning eller arbeidsrettede tiltak.

Økonomisk støtte gjennom forsikringer

Dette kan typisk være livsforsikringer som gir en engangsytelse, men også pensjonsforsikringer som avdøde har tegnet privat.
Man bør kontrollere hvilke kollektive forsikringer avdøde kan være omfattet av gjennom arbeidsgiver og fagforbund. Merk at gjenlevende selv kan ha forsikringer som utbetalinger om man mister ektefelle eller samboer.

Forsikringsutbetalinger er økonomisk støtte til gjenlevende ektefelle – er ikke arv

De aller fleste forsikringsutbetalinger går ikke inn i arveoppgjøret etter avdøde. Dette er ikke arv, men utbetales direkte til den som er begunstige. Derfor er det spesielt viktig for ektefeller hvor avdøde har særkullsbarn å ha slike forsikringer.

Erstatning for forsørgertap

Dersom ektefellen dør i yrkesskade eller trafikkulykker, er det lovbestemt ansvarsforsikring som kan gi rett til erstatningsutbetaling. Da må det betales forsørgertapserstatning fra forsikringsselskapet, der bortfallet av avdødes inntekt medfører tap for gjenlevende -noe det svært ofte gjør. Det er en midre å dele utgifter med, og en inntekt mindre inn i familiens husholdning. Barna kan også ha rett til en egen erstatning, for den omsorgspersonen de har mistet. Denne type erstatning kan også utbetales ved død grunnet feilbehandling eller annen svikt ved helsehjelp. Da er det Norsk Pasientskadeerstatning som behandler kravet og utbetaler erstatningen.

Oppreisningserstatning til gjenlevende ektefelle

Oppreisningserstatning kan pårørende ha rett til, dersom dødsfallet er forårsaket av grov uaktsomt eller en forsettlig handling fra en skadevolder. Dette kravet tas da ofte med i straffesaken mot den som har forårsaket ulykken. Pårørende har rett til bistandsadvokat som skal hjelpe til med å fremme dette kravet.