Pliktdelsarv til livsarvinger

De nærmeste slekts arvingene til en avdød person kalles for livsarvinger.

Livsarvinger er definert som «arvelaterens barn eller barnets etterkommere». Hvilket vil si at dersom et av barna til arvelater er død  før arvelater, men etterlater seg barn, så er det barnebarna som trer inn som livsarvinger. Er et av barna død uten å etterlate seg livsarvinger, går arven til de andre livsarvingene.

Hovedregelen er at arven skal deles likt mellom arvelaterens barn eller hvert barns linje dersom et barn er gått bort før avdøde. Dette har vært et grunnleggende prinsipp ved norsk arverett i mer enn150 år.

Vi får  likevel ofte spørsmål om man kan begrense arven til et eller flere av livsarvingene. Det kan være gode grunner til at man ønsker dette. I enkelte tilfeller kan det skyldes at barnet har problemer slik at de ikke bør arve store verdier, men det kan også skyldes at man av ulike årsaker ønsker å favorisere ett eller flere av barna.

I disse tilfellene kan foreldrene opprette et testament, men også her er det et grunnleggende prinsipp i norsk rett at barna ikke kan gjøres helt arveløse.

To tredeler av formuen etter arvelateren er såkalt pliktdelsarv for livsarvingene. Men også her er det visse begrensninger.

Pliktdelsarven er aldri større enn 15 G (G er folketrygdens grunnbeløp) til hvert av barna, eller hvert barns linje jf  arvelovens § 50 https://lovdata.no/lov/2019-06-14-21/§50.

Dersom et av barna er død før arvelater og for eksempel etterlater seg 3 barn, så er pliktdelsarven aldri større enn 15 G for alle 3 barnebarna tilsammen.

Det er størrelsen på G (folketrygdens grunnbeløp) ved arvefallet, hvilket vil si når testator dør, som skal anvendes. I og med at pliktdelsarven er knyttet opp mot grunnbeløpet, vil grensen for pliktdelen også  reguleres årlig i samsvar med endring av grunnbeløpet.

Det er også verdt å merke seg at pliktdelsarven gjelder for arv fra hver av foreldrene, uavhengig av om foreldrene er gift eller ikke.

Dersom arvelater er gift, vil ektefellen ha rett til en minstearv på 4G. Denne retten går foran barnas pliktdel. I små boer vil man derfor kunne testamentere alt til ektefellen og dermed unngå at livsarvingene mottar arv.

Skrevet av

Else-Marie Merckoll

Advokat/Partner