Separasjonspapirer og separasjon

En ektefelle som ønsker å avslutte samlivet, må gjøre dette ved å kreve separasjon. Det må sendes inn begjæring om separasjon til Statsforvalteren, som utsteder separasjonsbevilling.

I tilfeller med overgrep eller tvangsekteskap kan skilsmisse innvilges av domstolene uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd. Da må det sendes stevning om skilsmisse til tingretten man tilhører.

Når kan man få skilsmisse?

Når ektefellene har vært separert i minst ett år, kan hver av ektefellene kreve skilsmisse. Dette gjøres også ovenfor Statsforvalteren. Separasjonstiden regnes fra det tidspunkt bevilling er gitt av Statsforvalteren.

Ektefellene kan også kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i to år, uten at det har fått separasjonsbevilling eller har hatt dette i ett år.

Separasjonstidspunktets betydning for det økonomisk oppgjøret

Separasjonstidspunktet har betydning for hvilke verdier og gjeld som skal deles mellom ektefellene etter samlivsbruddet. Dette omtales som «skjæringstidspunktet».

Det er den formuen ektefellene hadde da begjæring om separasjon til inn til Statsforvalteren som skal deles. Det man pådrar seg av gjeld eller får av verdier etter skjæringstidspunktet, holdes utenfor delingen. Om en av ektefellene vinner i lotto uken etter separasjonspapirene er mottatt av Statsforvalteren, er det således ikke verdier som skal med i delingsgrunnlaget.

Men; dersom ektefellene hadde flyttet fra hverandre og brutt samlivet før det ble begjært separasjon, er det  tidspunktet for det faktiske samlivsbruddet som er avgjørende for skjæringstidspunktet, jf. Ekteskapsloven § 60.

Betydning av separasjon for retten til ektefellearv

Ektefeller har rett til ektefellearv etter hverandre.

I den nye arveloven som gjelder fra 1. januar 2021, vil ektefellearven bortfalle når en av ektefellene har begjært separasjon før dødsfallet, og begjæringer er mottatt av Statsforvalteren, jf. arveloven § 11. Tilsvarende når stevning er mottatt av retten, dersom ekteskapet kreves oppløst ved dom.

Etter den tidligere loven, bortfalt ikke arveretten til ektefellen før det forelå separasjonsbevilling eller dom. De ulike instansers saksbehandlingstid ville da være avgjørende for tidspunktet for når arveretten opphørte, noe som kunne gi urimelige og tilfeldige utslag.

Rett til forsikringsutbetaling etter separasjon?

De fleste forsikringer hvor ektefellen er oppført som begunstiget, vil også opphøre når ektefellene er separert. Det er likevel enkelte forsikringer som kan gjelde både etter separasjon, og også etter skilsmisse. Dette er gjerne pensjonsforsikringer. Her må man kontrollere de enkelte forsikrings- og pensjonsvilkår.

Gjenopptak av samlivet

Dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet etter å ha fått separasjonsbevilling, vil separasjonen likevel bli uten rettsvirkninger. Det betyr hovedsakelig at separasjonen ikke kan danne grunnlag for etterfølgende skilsmisse etter ett år. Gjenopptak av samlivet  vil etter min mening også få betydning for arveretten. Da er vilkårene for separasjonsbevillingen bortfalt, og man er ikke lenger separert, noe som burde gi rett til ektefellearv.

Kun kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, eller at man bor sammen i enn overgangsfase etter å ha fått separasjonsbevilling, vil likevel ikke medføre at man ikke lenger er separert.

Det kan reises særlige spørsmål dersom ektefellene etter å ha gjenopptatt samlivet igjen etter den første separasjonsbevillingen igjen ønsker å separeres. Da må det søkes ny separasjon. Er det ikke foretatt noe økonomisk oppgjør etter det første samlivsbruddet, vil det nye separasjonstidspunktet legges til grunn som skjæringstidspunkt for det økonomiske oppgjøret.

Rettsvirkninger av skilsmisse

Den viktigste rettsvirkningen av skilsmisse, er at man da kan inngå nytt ekteskap. Man kan altså ikke gifte seg på nytt så lenge man kun er separert.

 

Trude Stormoen

November 2021

 

Trude Stormoen har lang erfaring med alle saker innen familie – og arverett. For samboere og ektefeller, jobber hun særlig med den økonomiske delingen etter samlivsbrudd.