Oslomodellen mot useriøse aktører

Oslomodellen i kampen mot useriøse aktører

Oslomodellen i kampen mot useriøse aktører skjerpes, det vil få betydning for alle, helt ned på timelistenivå. Les mer…

Kampen mot useriøse aktører i bygg og anleggsbransjen

Kampen mot useriøse aktører i bygg og anleggsbransjen er viktig og i høyeste grad pågående. Useriøse virksomheter med tvilsomme lønns og arbeidsforhold, truer ikke bare sunn konkurranse i bransjen, men kan bidra til menneskerettighetsbrudd, miljøkriminalitet og korrupsjon. Vi må alle være med på å bekjempe useriøse virksomheter, men hva gjør du?

Oslo kommune tvinger nå alle som skal inngå kontrakt med kommunen, til å bli aktive i denne kampen. Den krever at alle øker aktsomheten og intensiver arbeidet med å kartlegge og vurdere mulige negative elementer, stanse, forbygge og redusere negativ påvirkning, bidra til å gjenopprette skade og å ha ha fortløpende evalueringer og kommunikasjon rundt aktiviteten.

Kravene vil smitte nedover i kontraktskjeden

Kravene Oslo kommune nå stiller til sine leverandører, skal smitte over nedover i kontraktskjeden, og vil smitte utover slik at også andre byggherrer vil stille tilsvarende krav til sine kontraktspartnere. Derfor vil dette på sikt påvirke alle i bransjen, og det helt ned til timelistenivå.

Byggherrer, entreprenører og leverandører må nå se mot Oslo og lære. For snart kommer slike krav også til resten av Norge.

Hvilke krav snakker vi om?

Som nevnt blir det innført krav til hva som fremgår av timelistene. De skal vise hvilket oppdrag timene er knyttet til, dato, klokkeslett for arbeidets start og slutt, varighet av pålagte pauser, totalt antall timer arbeider pr. dag og uke. Nye maler for timelister kan egentlig endres og innarbeides med en gang. Her har de alle fleste et stykke å gå før de er i mål.

Lønn og arbeidsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn landsomfattende tariffavtale, selv om det ikke finnes slik avtale for det det aktuelle fagområdet. Her må man se til siden og finne tilsvarende fagområder og bruke lønnsnivået der som målestokk. Innkvartering skal selvsagt oppfylle arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø og det stilles krav om adskilte garderober for kvinner og menn på bygge- og anleggsplasser.

Stillingsprosent

Det innføres en hovedregel om 100 prosent fast stilling, mot 80 prosent i tidligere modell. Dette kommer i tillegg til regjeringens regler om forbud mot innleie av arbeidskraft i Oslo området. Det er alltid unntak, også her.

Dokumentasjonskrav

På anmodning skal leverandørene kunne dokumentere at alt i er orden mtp. arbeidsavtale, lønnslipp, timelister, CVer og betalinger av lønn/feriepenger, reiser, kost og losji ol. Det er krav om å kunne dokumentere betalt obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring. Kun elektronisk betaling blir akseptert.

Antall leverandørledd

Det skal være åpenhet rundt hvem som eier bedriftene og begrensninger i antall leverandørledd.

Seriøsitetskrav

Entreprenørene og leverandørene plikter å informere sine arbeidere om seriøsitetskravene og hvilke rettigheter de har etter arbeidsmiljøloven.

Reglene i Åpenhetsloven skal gjelde alle

Reglene i åpenhetsloven tas i praksis inn i Oslomodellen. Det vil si at alle som skal levere noe til kommunen må følge lovens krav. Oslomodellen går med andre ord lenger enn loven selv. Det betyr at alle som vil inngå kontrakt med kommunen må ha på plass et system for gjennomføringen av de plikter som aktsomhetsplikten innebærer.

Det er her det begynner å bli komplisert for små og mellomstore bedrifter. Alle som ønsker å være leverandør til Oslo kommune må nå foreta risikovurderinger av den interne og eksterne virksomheten. Kartlegge hele leverandørkjeden, vurdere hvor det kan skje brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonal humanitærrett, samt miljøødeleggelse eller korrupsjon. Deretter legge planer for å motvirke brudd, reparere brudd, evaluere egen aktivitet og kommunisere med andre hvordan arbeidet dette arbeidet fungerer.

Oslo kommune har med andre ord nok en gang bidratt til økt fokus på kampen mot useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen og effektivt satt krav om at alle som ønsker å inngå kontakt med kommunen må ta sin del av oppgaven.

Det blir spennende å se hvordan kommunen vil praktisere regelverket fremover og hvordan smitteeffekten blir i resten av landet.

Se mer Oslomodellen i kampen mot useriøse aktører her.