Gjeldsforhandlinger etter loven

En skyldner som ikke kan oppfylle sine forpliktelser kan forhandle med sine kreditorer om frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord. Konkursloven gir regler om dette.

Begjæring om gjeldsforhandling fremsettes for tingretten

Begjæringen inneholder en redegjørelse for årsakene til betalingsproblemene, oversikt over aktiva og passiva samt et forslag til gjeldsordning. Retten vil kreve innbetalt et beløp til dekning av omkostninger.

Om retten finner at vilkårene for å åpne gjeldsforhandlinger er tilstede, oppnevnes en gjeldsnemnd på 2 til 4 medlemmer. Lederen er som regel advokat og øvrige medlemmer skal fortrinnsvis representere kreditorene.

Gjeldsnemnda skal ivareta kreditorenes felles interesser. Videre skal nemda føre tilsyn med skyldnerens forretningsførsel og økonomiske forhold.. Rådigheten over forretningen beholdes i prinsippet, men den vil være under tilsyn om det gjelder disposisjoner av betydning som stiftelse av gjeld, pantsettelse eller salg eller bortleie av vesentlige aktiva.

Om forutsetningene er tilstede skal nemda hjelpe med å utarbeide et forslag til frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord

At gjeldsforhandlinger åpnes innebærer at skyldneren er beskyttet mot konkursbegjæringer i tre måneder. I særlige tilfeller kan denne fristen forlenges. Det er likevel slik at det, uavhengig av tremånedersfristen, kan åpnes konkurs basert på en begjæring fremsatt av minst tre fordringshavere som til sammen har minst 40% av kjente dividendeberettigede krav.

Utfallet av gjeldsforhandlingene vil være enten en frivillig gjeldsordning, en tvangsakkord eller en konkurs.

Frivillig gjeldsordning

En frivillig gjeldsordning må i utgangspunktet omfatte og likestille alle kjente fordringer. Det er likevel slik at fordringer som etter loven har fortrinnsrett, er pantsikret eller gitt annen sikkerhetsrett, eller fordringer som gir motregningsrett, kan holdes utenfor ordningen eller gis bedre dekning enn øvrige fordringer.

En frivillig gjeldsordning kan gå ut på:

a) betalingsutsettelse (moratorium)

b) prosentvis reduksjon av gjelden (frivillig akkord)

c) frivillig likvidasjon – avvikling av formue (frivillig likvidasjonsakkord)

d) en kombinasjon av disse

En frivillig gjeldsordning anses som vedtatt når samtlige fordringshavere har godtatt dette.

En tvangsakkord innebærer at et flertall av kreditorene binder mindretallet. Et forslag om tvangsakkord må i utgangspunktet gå ut på betaling av minst 25% av alminnelige krav.

En tvangsakkord kan gå ut på:

a) betalingsutsettelse (moratorium)

b) prosentvis reduksjon av gjelden (alminnelig tvangsakkord)

c) likvidasjon – avvikling av formue (tvungen likvidasjonsakkord)

d) en kombinasjon av disse.

Antall stemmer som skal til for å vedta en tvangsakkord vil være avhengig av hvor stor prosentandel av gjelden som tilbys dekket. Grovt sagt vil ytterpunktene være at 3/5 av stemmene må være for om mer enn 50% av gjelden tilbys dekket og ¾ av stemmene om mindre enn 50% tilbys dekket.

Om en ikke når frem med gjeldsforhandlingene

Konkurs blir resultatet om gjeldsnemnda finner at det ikke er utsikt til at man vil nå frem med gjeldsforhandlingene.