Når får man forkjøpsrett til aksjer?

Hovedregelen i aksjeloven er at andre aksjonærer i et selskap har forkjøpsrett når en aksje skifter eier, dette følger av Aksjeloven §4-19 (senere Asl).

Det samme følger for Allmennaksjeloven §4-21, men de nærmere reglene om dette vil ikke bli omhandlet i denne artikkelen. Hovedregelen er videre at dette gjelder alle aksjeeiere og at de har samme prioritet Asl §4-22. Vi ser nærmere på hva det betyr, unntakene og noen typetilfeller. Det er viktig å presisere at det som følger nedenfor er reglene etter Asl, men det kan være bestemt noe annet i vedtektene. Det kan gjelde alle eller enkelte av lovbestemmelsene.

Finnes det unntak fra hovedregelen?

I følge Asl §4-19 gjelder regelen bare ’’med mindre annet er bestemt i vedtektene’’. Det følger av Asl §4-19 2.ledd at det i vedtektene kan gjøres en rekke forskjellig unntak, både om alle eller noen få aksjeeiere skal ha forkjøpsrett, eller om andre ikke aksjeeiere kan ha en slik rett.

Det følger av Asl §4-21 2.ledd at overdragelse til aksjeeiers nærstående eller slektninger i opp- ellers nedstigende linje også er unntatt, jfr Asl §1-5. Det kan også finnes aksjonæravtaler (se nederst).

Hva med andre unntak som for eksempel fusjoner?

Det har vært satt spørsmålstegn om retten etter loven også gjelder ved fusjon. Høyesterett har fastslått at fusjon ikke utløser en slik rett i en dom fra 2017 (se HR-2017-1664-A).

Når får man forkjøpsretten?

Etter Asl §4-19 inntrer det ved at en aksje skifter eier. Dette betyr enhver form for eierskifte også ved arv og gave, hvis ikke vedtektene sier noe annet. Retten inntrer når det er inngått en avtale mellom kjøper og selger. Den som erverver aksjen/ene skal etter Asl §4-12 straks sende melding til selskapet om at han har blitt eier av aksjeposten. Selskapet skal straks de får beskjed fra en av partene om overdragelse av aksjene melde fra til de som har forkjøpsrett Asl §4-20.

Når må man melde fra at man vil bruke forkjøpsretten?

Den som ønsker å benytte sin rett, må melde fra til selskapet innen to måneder etter at han fikk melding fra selskapet.

Hva skal man betale for aksjene?

Asl §4-23, 2.ledd sier at ‘’ innløsningssummen’’ skal fastsettes etter Asl §4-17, 5 og 6 ledd Dette slik at det ikke er prisen mellom  mellom kjøper og selger, men aksjene faktiske verdi, som etter rettspraksis betyr omsetningsverdi. Hva som er omsetningsverdi kan det være kan beregnes på flere måter.t finnes flere måter å beregne dette på.

Hvem får kjøpe aksjene?

I tilfelle flere ønsker å kjøpe aksjene, skal aksjene fordeles i samme forhold som aksjeeier har aksjer fra før Asl§4-22 2.ledd, eventuelt ved loddtrekning hvis en ikke får hele aksjer.

Hva med aksjonæravtaler?

Aksjonæravtaler er egne avtaler mellom aksjeeiere, det kan være alle i et selskap eller en mindre gruppe. Aksjonærene kan avtale hva de ønsker men det binder bare partene i avtalen eventuelt andre som har godkjent denne. I den grad avtalen omhandler forkjøpsrett, vil den bare binde de aksjonærene som er med i avtalen. Dette betyr at andre kan kreve forkjøpsrett etter loven.

Langseth advokatfirma bistår gjerne trenger du bistand er bare å ta kontakte, ved å fylle ut skjemaet på høyre side.