DUE DILLIGENCE

I et tverrfaglig samarbeid mellom våre faggrupper tilbyr vi tjenesten ”Juridisk Due Diligence” til våre klienter.

 

I vårt virke som rådgivere for næringsdrivende ser vi at mange bedrifter ikke har tilstrekkelig oversikt over bedriftens juridiske rettigheter og forpliktelser. Selv små feil og mangler kan i denne sammenheng utgjøre alvorlig risiko både for bedriftens resultat og dens videre eksistens. Brudd på gjeldende regelverk kan også eksponere selskapet for foretaksstraff og ledelsen for styreansvar.

De mangler som regelmessig avdekkes gjelder eksempelvis feil ved formelle selskapsforhold, ansettelsesprosedyrer, leverandør- og kundekontrakter, leieavtaler og manglende sikring av bedriftens opphavs- og varemerkerettigheter. Det kan videre foreligge mangelfulle interne kontrollrutiner eller feil og mangler ved selskapers dokument- og avtalemaler. De utfordringer bedriftene her står overfor, forsterkes ved en stadig utvikling av det rettslige rammeverk for ulike virksomheter i form av lov- og forskriftsendringer i høyt tempo.

Slike mangler oppdages ofte ikke før i kritiske øyeblikk, ved pålegg fra offentlige myndigheter, når tvister oppstår eller som ledd i forhandlinger om kjøp/salg av virksomhet, kapitaltilførsel, fusjon og lignende. Dersom et problem først avdekkes i en slik situasjon, vil det dessverre ofte være for sent å gjøre noe med det, og man vil i liten utstrekning ha kontroll med kostnadene.

En juridisk due diligence vil dermed være en billig forsikring for selskapet. Gjennomgangen vil gi en kvalitetskontroll av selskapets rettslige posisjoner. Det vil medføre at bedriften får kontroll i forkant, settes i stand til å avverge risiko, og vil være et viktig redskap for å beskytte kjerneverdiene i bedriften. Samtidig vil det gi ledelsen den oversikt over selskapets rettslige forhold som ledelsen bør og skal ha.