EGENKAPITAL

Det er et krav etter aksjeloven at et aksjeselskap til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten. Det er selskapets reelle egenkapital, ikke den bokførte, som er avgjørende. Jo større omfanget av virksomheten er desto større krav settes det til den reelle egenkapitalen. Det samme gjelder om den virksomhet selskapet driver er eksponert for risiko. Det påligger styret i selskapet til enhver tid å kjenne selskapets egenkapitalsituasjon. Dette innebærer at man som styremedlem regelmessig må foreta en vurdering av selskapets tilstand. Det vil ikke være tilstrekkelig å nøye seg med en oppdatering i forbindelse med årsoppgjøret eller sporadiske styremøter. Styret i selskapet er videre pålagt en plikt til å handle om selskapet ikke lenger møter lovens krav til egenkapital. Styret skal straks behandle saken og innkalle til generalforsamling for å gi denne en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling. En forsømmelse av denne plikten kan lede til erstatningsansvar.