• Hjem
  • selskapsrett
  • Når kan selskapets styremedlemmer bli holdt økonomisk ansvarlig for kreditorenes tap?
Stans i byggeprosjekter

Når kan selskapets styremedlemmer bli holdt økonomisk ansvarlig for kreditorenes tap?

Utgangspunktet er at aksjeselskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser. Selskapets kreditorer kan kun kreve dekning i selskapets verdier for sine krav. Dersom selskapet går konkurs, vil selskapets kreditorer normalt måtte nøye seg med å melde et krav i konkursboet hvor det ofte er dårlige dekningsutsikter.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt for kreditorene å kreve erstatning fra selskapets tillitsmenn, dvs. styreleder, styremedlemmer og daglig leder.

Utgangspunktet: Begrenset personlig ansvar

Aksjelovens system er at aksjonærene ikke hefter for mer enn aksjekapitalen, og at ingen er personlig ansvarlig for aksjeselskapets gjeld eller forpliktelser, heller ikke der selskapet har drevet risikofylt virksomhet.

Unntak: Styreansvar

Etter aksjeloven § 17-1 kan blant annet styremedlem, daglig leder og aksjeeier bli holdt personlig erstatningsansvarlig for tap som selskapet, aksjeeier eller «andre» har lidt. «Andre» kan typisk være selskapets kreditorer.

For at personlig erstatningsansvar skal være aktuelt må vedkommende ha handlet forsettlig eller uaktsomt – det må foreligge ansvarsgrunnlag. Det sentrale spørsmålet vil være om vedkommende kunne eller burde ha handlet annerledes. Hvis svaret er ja på dette spørsmålet, vil det kunne være aktuelt med personlig erstatningsansvar.

Typiske tilfeller hvor det kan være aktuelt med styreansvar er:

Brudd på aksjelovens regler om forsvarlig egenkapital
Det begjæres oppbud for sent
Manglende opplysninger om selskapets økonomiske stilling ved kontraktsinngåelse
Manglende styring og kontroll av selskapet
Feilinformasjon til eiere, investorer eller andre

Passivitet kan gi ansvar

Det mange ikke tenker på er at det i mange tilfeller kan være uaktsomt å forholde seg passiv. Det kan for eksempel være tilfellet dersom styret ikke iverksetter tiltak når aksjekapitalen er uforsvarlig lav og handleplikten etter aksjeloven § 3-5 har inntrådt.

Det kan også være aktuelt dersom et styremedlem forholder seg passiv når styret skal ta stilling til om selskapet skal foreta en investering eller inngå en kontrakt som selskapet av ulike grunner ikke burde gjøre.

Selv om det ikke alltid er mulig å unngå at selskapet inngår avtaler eller foretar investeringer ved å stemme imot forslaget på styremøte, er det likevel viktig å gi uttrykk for egne meninger og sørge for at disse kan dokumenteres i etterkant. Et godt tips er å sørge for at dine innsigelser blir inntatt i protokollen fra styremøtet.

Styreansvaret er personlig og må vurderes individuelt for hvert enkelt styremedlem. Det er det enkelte styremedlem som blir ansvarlig og ikke styret som organ.

I tillegg til ansvarsgrunnlag, må det foreligge et økonomisk tap for den som krever erstatning. Endelig må det være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

 

 

  • Hjem
  • selskapsrett
  • Når kan selskapets styremedlemmer bli holdt økonomisk ansvarlig for kreditorenes tap?