Er det lov å ta opp samtaler?

Ikke sjelden får vi spørsmål om det er lov å ta opp samtaler, enten samtalene skjer ansikt til ansikt eller over telefon. Mange klienter mener seg utsatt for usannheter fra motparten, eller mener de kan bevise en innrømmelse som vil tale til deres favør. Er det lov å ta lydopptak av samtaler? Vil slike opptak kunne brukes som bevis i en rettssak?

Hovedregel

Til tross for at samtaler – fysiske så vel som over telefon eller internett – regelmessig vil regnes som personopplysninger, inneholder ikke personopplysningsloven bestemmelser som regulerer adgangen til å ta opptak av slike samtaler.

Straffeloven § 205 regulerer retten til privat kommunikasjon. Bestemmelsen inneholder et forbud mot hemmelig avlytting eller opptak av samtaler, telefonsamtaler og møter, hvor vedkommende ikke selv deltar. Så lenge den som gjør avlyttingen eller opptaket åpent deltar i den aktuelle samtalen, tillates det å foreta avlytting eller opptak. Straffelovens bestemmelse presiserer at det kun er avlytting eller opptak ved bruk av teknisk hjelpemiddel som er omfattet av forbudet. Det innebærer at typisk «sniklytting ved døren» må anses som straffritt.

Strafferammen for overtredelse av forbudet er bot eller fengsel inntil 2 år.

Lydopptak som bevis i retten

I utgangspunkt har partene i en rettssak rett til å føre alle bevis de måtte ønske for å opplyse saken. Dette gjelde både i sivile saker og i straffesaker. Fra dette utgangspunkt gjelder det imidlertid noen unntak.

Sivile saker

I sivile saker kan retten i medhold av tvisteloven § 22-7, nekte en part å fremlegge et bevis som er skaffet til veie på en «utilbørlig måte». Normalt vil en legge til grunn at dersom beviset er fremskaffet på en ulovlig måte, vil det også anses «utilbørlig». Motsatt vil en gjerne tenke at det ikke er «utilbørlig» hvis det er lovlig innhentet. Slik er det imidlertid ikke. Rettspraksis viser at domstolen foretar en bredere vurdering. De hensyn som taler for å tillate det «utilbørlige» beviset fremlagt, veies opp mot de hensyn som taler mot. Ofte står personvernhensyn eller hensynet til privatliv for deltakerne i samtalen, mot hensynet til at saken blir tilstrekkelig og korrekt opplyst. Et sentralt moment i denne vurderingen er hvor alvorlig krenkelse som er begått ved innhenting av beviset. Oppdages beviset ved en ren tilfeldighet er det normalt mindre alvorlig, enn dersom det innhentes ved en planlagt straffbar handling.

Straffesaker

En tilsvarende bestemmelse for å nekte fremlegging av bevis i straffesaker finnes ikke i lovverket. Det er likevel ikke tvilsomt at samme utgangspunkt gjelder også her. Høyesterett har tidligere uttalt at «Dersom beviset er kommet til på ulovlig eller kritikkverdig måte, kan retten nekte dette ført om beviset er lite til å stole på, eller hvor føring av beviset krenker beskyttelsesverdige interesser eller representerer en gjentakelse eller fortsettelse av rettsbruddet.» (Rt. 2003 s. 549). Høyesterett stadfester altså at det heller ikke i straffesaker gjelder et vilkår om at en konkret lovregel brytes. Det er tilstrekkelig at beviset innhentes på en måte som er kritikkverdig, uetisk, illojal eller støtende. Selv der beviset innhentes på en ulovlig måte, kan retten tillate beviset fremlagt. Forutsetningen er at ulempene det måtte medføre å fremlegge beviset, oppveies av fordelene det innebærer å få saken tilstrekkelig opplyst.

Tendenser i rettspraksis

Rettspraksis gir ikke grunnlag for å trekke noen generelle konklusjoner om hvorvidt «utilbørlige» opptak av samtaler kan føres som bevis. De enkelte rettsavgjørelser viser at retten gjør en helt konkret vurdering, basert på de særegne omstendigheter i hver enkelt sak. I august 2022 kom lagmannsretten til at et lydopptak måtte avskjæres i en foreldretvist, ettersom den som gjennomfører opptaket vil kunne tilpasse og tilrettelegge dialogen. Motsetningsvis kom lagmannsretten i september 2022 til at et lydopptak skulle tillates som bevis i en straffesak, da sakens øvrige bevis kunne belyse hvilken vekt opptaket burde tillegges i den samlede bevisvurderingen.

Det er viktig å merke seg at opptak foretatt i strid med straffeloven § 205 fortsatt vil være ulovlig, selv om det skulle tillates ført i en rettssak. Rettens vurdering av bevisets verdi, vil således ikke ha innvirkning på straffbarheten og risikoen for bot eller fengselsstraff.

Kontakt oss

Advokatene i Langseth Advokatfirma DA fører regelmessig saker hos domstolene i alle instanser. Kontakt oss for en vurdering av din sak.