Hvem dekker yrkesskade?

  • SKREVET AV:


Har du vært utsatt for en yrkesskade, vil du kunne ha krav på erstatning både fra yrkesskadeforsikrings-selskapet og fra NAV. Det er derfor viktig at skademelding sendes til begge disse.

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Denne forsikringen skal dekke ditt løpende inntektstap så lenge du er arbeidsufør etter ulykken.

De fleste som er ansatt på fast lønn, vil ikke ha noe særlig inntektstap det første året med sykemelding. Likevel er det viktig at skaden meldes til forsikringsselskapet. Dette er fordi du ha tap på grunn av manglende overtidsbetaling, skifttillegg og lignende.

I tillegg skal forsikringsselskapet dekke merutgifter du har til for eksempel lege og fysioterapeut som følge av skaden. Du vil også ha krav på å få dekket utgifter til advokatbistand, som kan bistå deg slik at du får en forsvarlig behandling av erstatningskravet ditt.

Blir du varig ufør på grunn av skadene etter ulykken, vil du kunne ha krav på ménerstatning og erstatning for fremtidig inntektstap og utgifter på grunn av skadene du er påført.

Utvidet yrkesskadedekning

Arbeidsgiveren din kan ha tegnet en utvidet yrkesskadedekning som dekker mer enn det arbeidsgiver er forpliktet til. Dette kan for eksempel bety at ménerstatning utbetales fra og med én prosent varig medisinsk invalidtet, eller at erstatningsbeløpene er høyere for fremtidig inntektstap enn det som er lovpålagt.
Det er derfor viktig at du ber om en kopi av forsikringsvilkårene og polisen. Arbeidsgiver kan også ha tegnet en utvidet forsikringsdekning som gjelder for hele døgnet, enten du blir skadet i fritiden eller på arbeidet

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Dersom arbeidsgiveren din skulle ha unnlatt å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring, vil Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) behandle erstatningskravet ditt på samme vilkår som arbeidsgivers forsikringsselskap ellers ville gjort.
Krav om erstatning til YFF skal meldes til deres agent i Norge. YFF vil kunne kreve regress av arbeidsgiveren din dersom det utbetales erstatning til deg.

Yrkesskade og bilulykke

Har yrkesskaden skjedd ved en bilulykke, må skaden også meldes til bilens forsikringsselskap.