VOLDSOFFERERSTATNING

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar voldshandling, kan du søke staten om voldsoffererstatning. Også etterlatte kan i noen tilfeller søke om voldsoffererstatning. Vi bistår deg i å søke om voldsoffererstatning, og bistår deg i å innhente bl.a. dokumentasjon på skaden og ditt økonomiske tap.

Hvem kan søke om voldsoffererstatning?

Den som blir skadet ved en straffbar handling som nevnt nedenfor, kan tilkjennes voldsoffererstatning fra staten. Barn som har opplevd vold mot en nærstående person etter 1. januar 2008, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, kan ha rett til erstatning. Dersom den skadelidte dør, har etterlatte som avdøde forsørget, rett til erstatning. Også andre etterlatte kan få erstatning.

Hva er hovedvilkårene for å bli tilkjent voldsoffererstatning?

For straffbare voldshandlinger som har skjedd i perioden 1. januar 1975 til 1. januar 2008, kan det gis erstatning til den som har lidd personskade som følge av en forsettlig legemskrenking eller annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang. Dersom voldshandlingen har skjedd etter 1. januar 2008, kan det gis erstatning til den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten.

Personskadene kan være av både fysisk og psykisk art. Erstatning ytes selv om skadevolder bl.a. er ukjent, død, er under 15 år, eller er strafferettslig utilregnelig. Det kan også tilkjennes erstatning selv om saken blir henlagt, eller dersom skadevolderen blir frifunnet i en eventuell straffesak.

Søkeren må godtgjøre med klar sannsynlighetsovervekt at vedkommende har blitt utsatt for en straffbar voldshandling. Vi hjelper deg med å dokumentere dette.

Krav til anmeldelse til politiet, foreldelse m.m.

Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning at forholdet er anmeldt til politiet.

For straffbare forhold som har funnet sted til og med 2007, er det også et krav om rask anmeldelse. For forhold som har funnet sted etter 1. januar 2008, gjelder ikke kravet om rask anmeldelse, men forholdet må som hovedregel være anmeldt. Det er også et vilkår at søker har fremsatt krav overfor påtalemyndigheten om at erstatningskrav skal medtas i en evt. straffesak mot skadevolderen. I særlige tilfelle kan det gjøres unntak fra dette og fra kravet til rask anmeldelse.

Det er i utgangspunktet også et vilkår for rett til voldsoffererstatning at den skadevoldende handling har funnet sted i Norge etter 1. juli 2001. Erstatning gis for det økonomiske tapet som skadelidte påføres. Det kan også tilkjennes oppreisningserstatning og erstatning til etterlatte. I særlige tilfeller, for søknader fremsatt etter lovendringen 1. januar 2008, dekkes utgifter til innhenting av erklæringer bl.a. fra lege, tannlege, psykolog.

Søknaden må være fremsatt for kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffeansvar er foreldet etter reglene i straffeloven, eller før skadelidte fyller 21 år. For søknad om voldsoffererstatning gis det rettshjelpsdekning til advokat med fem ganger den offentlige salærsats, mens det for klage på avslag gis rettshjelpsdekning på tre ganger salærsatsen. Dersom du får tilkjent voldsoffererstatning, vil rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av voldsoffererstatningen.