ERSTATNING FOR PERSONSKADE ETTER TRAFIKKULYKKE

Alle som skades i en trafikkulykke er omfattet av lovbestemt ansvarsforsikring Dette gjelder alle personskader som er påført av et motorkjøretøy. Det er kjøretøyets forsikringsselskap som utbetaler erstatningen og du har krav på erstatning selv om du kan bebreides for ulykken.

Spesialkompetanse

Erstatningsberegningen er basert på kompliserte regler utviklet gjennom rettspraksis. For å foreta en riktig erstatningsberegning må man i tillegg til spesialisert juridisk kunnskap, ha innsikt i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger. Man må også ha kjennskap til skatteregler, rettigheter i Nav m.m. Vi benytter de samme beregningsprogram som forsikringsselskapene og domstolene.

Hva kan du kreve erstattet

  • Inntektstap – både påført og fremtidig tap du har som følge av skaden.
  • Pensjonstap – kan kreves erstattet.
  • Tapt arbeidsevne – i hjemmet gir rett til erstatning. Dette gjelder både for yrkesaktive og hjemmeværende.
  • Merutgifter som du har hatt og vil få som følge av trafikkskaden. Dette gjelder for eksempel utgifter til lege, behandling , medisiner, transport, hjelpemidler osv. Er du påført en alvorlig skade vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn,boligtilpasning m.v.
  • Ménerstatning – er kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse, og du har rett til dette dersom du er påført en varig medisinsk invaliditet på mer enn 15 %.
  • Oppreisningserstatning – har skadevolder opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, kan du ha krav på kompensasjon for den ”tort og svie” du er påført.

Dekning av advokatutgifter

Nødvendige og rimelige advokatutgifter erstattes av forsikringsselskapet som en merutgift som følge av skaden. De fleste erstatningssaker løses gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet og selskapet dekker da normalt dine utgifter til advokat.

Løses ikke saken ved forhandlinger, bistår vi deg gjennom rettsprosessen. De aller fleste har da ulike rettshjelpsordninger som dekker mye av advokatutgiftene, rettsgebyr, utgifter til sakkyndige m.m.