ERSTATNING ETTER YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadedekning for sine ansatte. Erstatningen skal gi deg rett til økonomisk kompensasjon ved arbeidsulykker eller dersom du påføres en yrkessykdom. 

Yrkesskadeforsikringen skal dekke en rekke sykdommer som man kan ha pådratt seg i arbeidslivet. De viktigste er KOLS, astma, lungekreft, hjerneskade/ løsemiddelskade, eksem, vibrasjonssykdommer og allergier.

Spesialkompetanse

Fastsettelse av erstatningen baseres på kompliserte regler som til dels er utviklet gjennom rettspraksis. For å foreta en riktig beregning trenger man i tillegg til juridisk kunnskap, innsikt i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger, skatteregler, rettigheter i Nav m.m.

Vi benytter de samme beregningsprogram som forsikringsselskapene og domstolene.

Hva kan du kreve erstattet?

  • Inntektstap – erstatning for fremtidig inntektstap er standardisert ved yrkesskader, mens det påførte inntektstapet ditt skal beregnes som differansen mellom sannsynlig inntekt uten skaden og inntekt med skaden.
  • Tapt arbeidsevne i hjemmet gir rett til erstatning frem til oppgjørstidspunktet
  • Merutgifter som du har hatt og vil få som følge av yrkesskaden, dekkes dels av NAV og dels av forsikringsselskapet. Dersom du er påført en alvorlig skade, vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, boligtilpasning m.v.
  • Ménerstatning er du påført en varig medisinsk invaliditet på mer enn 15 % vil du kunne ha krav på ménerstatningkan både fra NAV og fra forsikringsselskapet.
  • Dekning av advokatutgifter

De fleste erstatningssaker løses gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet. Nødvendige og rimelige advokatutgifter erstattes av forsikringsselskapet som en merutgift som følge av skaden. Dersom saken ikke løses ved forhandlinger, bistår vi deg gjennom rettsprosessen.