ERSTATNING FOR PASIENTSKADE

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig erstatningsordning som behandler pasientskadesaker etter særlige regler. Er du som pasient blitt påført en skade, kan du ha krav på erstatning hvis du er blitt skadet som følge av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller lignende.

Pasientskadeloven omfatter både offentlig og privat helsetjeneste

For at du skal få erstatning fra NPE må skaden skyldes en svikt i behandlingen. Du vil også kunne ha krav på erstatning hvis skaden skyldes vaksinasjon eller at skaden er særlig stor eller uventet, selv om det ikke foreligger svikt ved behandlingen, jfr Pasientskadeloven § 2.

Krav om erstatning for pasientskade skal meldes skriftlig til NPE. NPE plikter å innhente relevant dokumentasjon og utrede saken. Når saken er tilstrekkelig utredet, treffer NPE først vedtak om du har krav på erstatning eller ikke. Deretter fattes vedtak om erstatningens størrelse.

Ved avslag på erstatning, eller dersom du ikke er fornøyd med erstatningstilbudet fra NPE, kan vedtaket påklages til Pasientskadenemnda.  Er du heller ikke fornøyd med Pasientskadenemndas vedtak kan kravet bringes inn for domstolen.

Når ansvarsgrunnlag foreligger, skal det utbetales erstatning. Erstatningslovens alminnelige utmålingsregler kommer til anvendelse også for pasientskadene. Oppreisningserstatning og krav under kr 10.000,- faller imidlertid utenfor loven.

Spesialkompetanse

Fastsettelse av erstatningen baseres på kompliserte regler som til dels er utviklet gjennom rettspraksis. I tillegg til juridisk kompetanse, kreves det også innsikt både i medisinske og regnskapsmessige problemstillinger. Vi benytter de samme erstatningsberegningsprogram som NPE og domstolene.

Dekning av advokatutgifter

Foreligger det et positivt ansvarsvedtak dekker NPE rimelige og nødvendige advokatutgifter for bistand med erstatningsberegningen. Du kan også få en forhåndsgodkjennelse på hvilke advokatutgifter som dekkes.

Dette kan vi hjelpe deg med. Under enhver omstendighet kan det være fornuftig å bruke advokat til å kommentere uttalelser og vedtak fra NPE, samt bistå med erstatningsberegningene som kan være kompliserte og avgjørende for den erstatning du får utbetalt.Bringes saken inn for domstolen vil de fleste ha en rettshjelpordning som dekker mye av advokatutgiftene, rettsgebyr, utgifter til sakkyndige m.m.