FORSVARETS VETERANER – ERSTATNING

Den som har deltatt i internasjonal operasjon for forsvaret, og som har fått psykisk belastningsskade pga. tjenesten, kan bli tilkjent billighetserstatning og kompensasjon fra staten.

Søknaden skal sendes til Statens Pensjonskasse (SPK) og vi kan hjelpe deg med dette. Regelverket er forholdsvis komplisert og uoversiktlig og erstatningsordningene er forskjellig alt etter når du tjenestegjorde.For veteraner som tjenestegjorde i perioden 1.januar 1978 – 31.desember 2009, gjelder følgende regler:

Billighetserstatning

For å få billighetserstatning må det foreligge en psykisk belastningslidelse som har medført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Du må ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og den psykiske belastningslidelsen må skyldes tjenesten.

  • Forskrift om billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner (2004-12-02-1563)
  • Erstatning for varig medisinsk invaliditet på minst 15%, erstatningen er på Max 6 G ved VMI 54 % eller mer. Ved lavere invaliditet beregnes erstatningen forholdsmessig.

Kompensasjon etter kompensasjonsforskriften

Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner (2009-12-22-1768)
For å få slik kompensasjon må du også være påført en psykisk belastningsskade som i tillegg har gjort at du er blitt helt eller delvis arbeidsufør.

Ved 100 % varig ervervsmessig uførhet utbetales kompensasjon med inntil 35 G (forskriften del I) eller 65 G (forskriften del II) . For kompensasjon opp til 35 G skal det foretas en såkalt lempelig bevisvurdering, men for 65 G er det alminnelige krav til bevis som gjelder.

Ved lavere uførhet blir kompensasjonen redusert tilsvarende. Kompensasjonen blir utbetalt enten som månedlige beløp eller som engangsbeløp. Ved utbetaling av kompensasjon, trekkes utbetalt billighetserstatning fra beløpet.

For veteraner som er påført en psykisk belastningsskade i tjenesten etter 1. januar 2010 er det forsvarspersonell loven § 12 b som er hjemmel og utgangspunkt for erstatningskravet

Staten har objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner, herunder for psykiske belastningsskader.
Regelverket er kronglete med henvisning til flere regelsett, men den skadde har krav på erstatning etter det regelsettet som gir høyest samlet erstatning.
Den skadde vil også ha krav på billighetserstatning ved varig medisinsk invaliditet på mer enn 15 %.

Advokatkostnader

SPK vil dekke rimelig og nødvendige utgifter til advokat ved behandling av søknad om erstatning etter kompensasjonsforskriften og etter forsvarspersonell loven § 12, men ikke etter billighetsforskriften.