Hvor mye kan du få i erstatning etter yrkesskade?

  • SKREVET AV:


Dessverre kan det skje at du blir påført en yrkesskade. Når du blir påført en slik skade, vil du også kunne bli påført et økonomisk tap som følge av skaden. Da bør du fremme et krav om yrkesskadeerstatning.

Disse tapene kan du kreve erstattet:

-Lidt inntektstap, dvs. inntektstapet fra ulykkestidspunktet og fram til det oppnås enighet, ev. til det foreligger en dom

-Fremtidig inntektstap, dvs. inntektstapet fra enighetstidspunktet og framover, dersom du også for framtiden ikke vil kunne arbeide helt eller delvis

-Påførte merutgifter, dvs. de merutgiftene som har blitt påført fra ulykkestidspunktet og fram til det oppnås enighet, ev. til det foreligger en dom

-Fremtidige merutgifter

-Påført hjemmearbeidstap

-Ménerstatning

-Oppreisning

-Andre forsikringsordninger

-Tap av forsørger

Lidt inntektstap

Du har krav å få erstattet inntektstapet fra ulykkestidspunktet og frem til erstatningen blir gjort opp. Det innebærer at du får erstattet forskjellen mellom nettolønnen som du hadde uten skaden og nettolønnen som du har med skaden.

Framtidig inntektstap

Videre har du krav på å få erstattet ditt framtidige inntektstap. Det innebærer et krav på erstatning fra tidspunktet som erstatningen blir gjort opp og fram til alminnelig pensjonsalder.

I yrkesskadesaker utmåles det en standardisert erstatning for det framtidige inntektstapet, kalt grunnerstatning. Denne standardiseringen baserer seg på hvilket inntektsnivå som du hadde da du ble skadet, hvor stor uførhetsgrad du har, din alder når erstatningen blir gjort opp og størrelsen på folketrygdens grunnbeløp (G) når erstatningen blir gjort opp.

Påførte merutgifter

Du har også krav på å få erstattet “ rimelige og nødvendige” påførte merutgifter som skyldes yrkesskaden. Men du får ikke erstattet merutgifter som dekkes av NAV.

Hvilke merutgifter som er aktuelle, vil bero på den enkelte sak. Behandlingsutgifter som ikke refunderes av NAV, vil du kunne kreve erstattet, f eks. utgifter til lege, fysioterapeut, psykolog m.m.

Videre kan du kreve erstattet utgifter til medisiner, ombygging av bolig, utgifter til transport, utgifter til pleie og omsorg, advokatutgifter m.m. Husk på at alle utgifter må dokumenteres. Du må derfor ta vare på alle kvitteringer m.m.

Fremtidige merutgifter

På samme måte som ved påførte merutgifter, har du også krav på å få erstattet rimelige og nødvendige” merutgifter i fremtiden. Men her følger utmålingen et  standardisert system. Erstatningen utmåles slik at du får en erstatning basert på de årlige merutgiftene som kan sannsynliggjøres – som blir multiplisert med en faktor som beregnes ut fra din alder.

Påført hjemmearbeidstap

Skadelidte har krav på å få erstatning for såkalt påført hjemmearbeidstap.Det innebærer erstatning for tap av evnen til å utføre husarbeid.

Det følger av rettspraksis at oppgaver i hjemmet som renhold, barnepass, vedlikehold av bolig, arbeid i hage/gårdsplass og dekkskift på bil erstattes, mens arbeid knyttet til fritidsbolig, fritidsbåt og andre fritidsaktiviteter som hovedregel ikke dekkes. Erstatning for slike poster dekkes isteden av menerstatningen, se nedenfor.

Hjemmearbeidstapet beror også på en vurdering av hvor mange timers arbeid over hvor lang tid, som kan kreves dekket, og hvor stor verdi en arbeidstime har. I utgangspunktet vil evnen til å utføre arbeid i hjemmet vanligvis falle jo lenger tid som går. Utgangspunktet for verdifastsettelsen per time er hva det vil koste å betale andre for å få utført arbeidet.

Det er viktig å huske på at dersom du mottar erstatning for framtidig inntektstap, vil denne grunnerstatningen i utgangspunktet også dekke hjemmearbeidstapet.

Ménerstatning

Dersom du er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art, vil du også kunne bli tilkjent ménerstatning. Det er normalt et krav at du da har en skade som medfører minst 15 % medisinsk invaliditet.

Erstatningen er ment å gi en kompensasjon for redusert livsutfoldelse, og gis i tillegg til øvrig erstatning.

Beregningen følger også her et standardisert system, og størrelsen på erstatningen avhenger av din alder, kjønn, størrelsen på den medisinske invaliditeten og folketrygdens grunnbeløp (G) på oppgjørstidspunktet.

Du kan også også ha rett til ménerstatning fra NAV når du er påført en yrkesskade. Du må melde fra så snart som mulig til NAV om yrkesskaden, fordi folketrygdloven opererer med frister.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk tap og kan ikke kreves erstattet av forsikringsselskapet. Du må altså kreve oppreisning direkte fra arbeidsgiver. Men da er det krav om at arbeidsgiveren som skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Det kan altså være aktuelt i de mer alvorlige situasjoner, f eks. der arbeidsgiveren har opptrådt grovt i strid med sikkerhetsregler.

Andre forsikringsordninger

Det er viktig å undersøke også andre forsikringsordninger når du er påført en yrkesskade.

Dette kan være forsikringer som er tegnet privat eller ved kollektive forsikringer gjennom fagforening eller i arbeidet. F.eks. ulykkesforsikringer, pensjonsforsikringer og uføreforsikringer kan gi krav på utbetaling ved en yrkesskade. I noen tilfeller kan også ektefellens forsikring gi deg rett til utbetaling ved en yrkesskade. Normalt er det en meldefrist på ett år ved slike forsikringer.

Tap av forsørger

Yrkesskader som fører til dødsfall kan gi gjenlevende ektefelle, samboer og barn rett til erstatning for tap av forsørger. Det kan også gis erstatning for utgifter til gravferd og andre utgifter som skyldes dødsfallet.

Ta kontakt med oss slik at du kan få vurdert om du har krav på erstatning etter en yrkesskade.