Personskade bilulykke

  • SKREVET AV:


Hvert år blir mange mennesker skadet i trafikken. Vi har tall som indikerer at omkring 700 person blir alvorlig skadet i trafikken hvert år.

I 2016 døde 135 i trafikken.

Alle norske kjøretøy som benytter veiene her i landet er ved lov pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette skal skje hos et godkjent forsikringsselskap.

Det får den betydningen at det er bilansvarsloven som sikrer deg erstatning etter en bilulykke. Det er ikke noe krav om at noen er skyld i ulykken. Følgelig foreligger det et såkalt objektivt erstatningsgrunnlag. Skadelidte kan ha krav på dekning av utgifter til for eksempel behandling, tapt arbeidsinntekt, fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter. Utgangspunktet er at skadelidte skal bli stilt økonomisk som om ulykken ikke er skjedd.

Ettersom det i etterkant av en personskade reiser seg kompliserte spørsmål er det viktig å få bistand fra advokat. Utgifter til advokat er en erstatningspost på linje med de andre som ble nevnt ovenfor.

Denne ansvarsforsikringen omfatter alle som blir påført en personskade i en bilulykke, både sjåføren, passasjerer og eventuelt andre mennesker som blir skadet.

Personskade av varig karakter

Enkelte skadelidte blir påført en personskade av varig karakter. Med det forstår vi gjerne at skaden vil vare minst 10 år. Ofte er det jo da snakk om plager som skadelidte må lære seg å leve med hele livet. Hvorvidt en skade blir av varig karakter, vil jo selvfølgelig variere når man kan si noe om avhengig av hvilken type skade vi står overfor. Det sies gjerne at det må ha gått minst to år før det er grunnlag for å si noe om hvilke plager som er av varig karakter og omfanget av plagene.

Videre er det jo gjerne slik at enkelte symptomer/plager blir skadelidte først oppmerksom på etter at det har gått en viss tid. For eksempel sliter enkelte smertepasienter med følgeplager som konsentrasjons- og hukommelsesproblemer. Disse utfordringene viser seg gjerne først når man kanskje er tilbake i dagliglivet.

Derfor er det viktig at skadelidte er påpasselig med å få nedtegnet alle symptomer/plager man har etter ulykken i møte med behandlingsapparatet.

Medisinsk spesialisterklæring

I samarbeid med forsikringsselskapet innhenter man gjerne en medisinsk spesialisterklæring et par år etter ulykken. Her vil en lege med spesialisering innenfor det aktuelle fagfeltet vurdere skadene dine. Det er viktig med bistand når det kommer til selskapet sitt forslag til valg av spesialist da dette ofte er av stor betydning.

Det fastsettes så en medisinsk invaliditet etter en invaliditetstabell. Dette er en medisinsk tabell som er utarbeidet av det offentlige og ikke av forsikringsselskapet.

Denne er altså standardisert slik at samme skade skal gi samme grad av invaliditet selv om dette selvfølgelig kan ramme den enkelte skadelidte noe forskjellig.

Skaden kan videre få store individuelle forskjeller ervervsmessig for de ulike skadelidte. For eksempel vil tap av en finger hos en lærer ikke nødvendigvis gi store ervervsmessige følger, mens for en pianist får det store følger.

Dette tas det hensyn til ved utmålingen/beregningen av personskadeerstatning. Derfor er det sentralt å få bistand fra en advokat med kjennskap til dette rettsområdet da kompliserte spørsmål og vurderinger dukker opp.