Personskadeadvokater

  • SKREVET AV:


Personskadeerstatning er komplisert og omfattende. Personskadeadvokater sitter på mye kunnskap og informasjon om hva som er riktig erstatning, og har et erfaringsarkiv som ikke er offentlig tilgjengelig.

Personskadeadvokater kan hjelpe deg med å få riktig erstatning.

Forsikringsordninger

Det finnes fler typer forsikringsordninger som gir rett på erstatning dersom du er uheldig og får en personskade.

Vi har de lovpålagte forsikringsordningene og erstatningsordninger som yrkesskadeforsikring, bilansvarsforsikring og pasientskadedekning. I tillegg er det en rekke frivillige forsikringer som for eksempel kollektiv gruppelivsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring. Personskadeadvokater har spesialisert på å tolke forsikringsvilkår, forhandle med forsikringsselskapene og foreta erstatningsberegninger. Ved å kontakte en personskadeadvokaten vil du derfor kunne sikre at du har fått den erstatningen du har rett på.

Offentlige ytelser

Ved store personskader vil det gjerne bli aktuelt å motta offentlige ytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Disse offentlige ytelsene har betydning ved utmåling av erstatning fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Nettopp av denne grunn er personskadeadvokater godt orientert på hvilke offentlige ytelser som er aktuelle i din sak, og hvordan man skal søke om disse.

Innhenting av informasjon og dokumentasjon

I personskadesaker vil det i startfasen være nødvendig å innhente mye informasjon og dokumentasjon. Hva som må innhentes må avgjøres spesielt i hver enkelt sak. Som eksempler kan nevnes likningsopplysninger, pasientjournaler og trygdedokumenter.

Spesialisterklæringer

I enkelte personskadesaker utarbeides det spesialisterklæringer. Personskadeadvokater har gjennom tidligere erfaring tilegnet seg kunnskap om hvilken spesialist som best kan vurdere din sak. Valg av spesialist kan være avgjørende, men det er likevel slik at utfallet av spesialisterklæringen ikke kan forutsies.

Erstatning

Utmåling av erstatningens størrelse kan være komplekst. De erstatningspostene som kan være aktuelle er påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige ekstrautgifter, påført og fremtidig hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Personskadeadvokater har de riktige verktøyene for å kunne utmåle korrekt erstatning. I sitt erfaringsarkiv har personskadeadvokater også ofte hatt saker som er sammenlignbare og har derfor innblikk i hvor grensen for riktig erstatning er.

Salær til personskadeadvokater

I bilansvarssaker og yrkesskadesaker dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i de tilfellene hvor det ikke er tvil om at det foreligger rett på erstatning.

I pasientskadesaker vil Norsk pasientskadeerstatning fattet et særskilt vedtak vedrørende dekning av utgifter til juridisk bistand.

De fleste har i tillegg rettshjelpsdekning inkludert i innboforsikringen eller liknende. Avhengig av vilkårene dekker denne forsikringen gjerne salær opptil kr 100 000, med en egenandel på kr 3 000 + 20 prosent av fakturert salær.

Før personskadeadvokater påtar seg et oppdrag vil det være nødvendig å vurdere saken, slik at det så godt som mulig blir klarlagt om det er økonomisk hensiktsmessig å benytte seg av advokat. Betaling av salæret vil avklares så tidlig som mulig.