Hva er en fullmakt?

I det private og i næringslivet er det ofte at rett person av forskjellige årsaker ikke har mulighet for å underskrive en avtale eller en annen form for dokument.

Løsningen på dette kan da være at man gir noen annen en fullmakt til å underskrive.

Likestilt med fullmakt kan man i selskaps sammenheng bruke betegnelsen «signatur», som defineres som den som kan underskrive for selskapet.

Hvor finner man reglene om fullmakt (signatur) ?

Hovedreglene finner man i Avtaleloven kapittel 2, hvor det fremgår at fullmektigen kan inngå avtaler (rettshandel) på vegne av fullmaktsgiveren, innenfor fullmaktens grenser.

I selskaps sammenheng finner man det bl.a. i Aksjeloven § 6-31 og Selskapsloven § 2-21.

Det finnes også spesialregler som Vergemålsloven § 80 for fremtidsfullmakt.

Hvem kan gi en fullmakt?

I utgangspunktet kan alle gi noen en fullmakt etter avtaleloven, men det er noen begrensninger.

Noen ganger kan fullmakten følge av den stillingen man har eller sedvane jrf avtalel. | 10.2. Dette blir kalt en «stillingsfullmakt».

Det er styret i aksjeselskapet som gir fullmakt (signatur) og da gjerne til personer som har et verv eks. styreleder, eller spesielle personer.

I andre selskaper har alle deltakere fullmakt hver for seg, men det avtale begrensninger om at for eksempel et styre skal ha fullmakt.

I andre tilfeller kan fullmakten, følge av den stillingen man har dette kalles en «stillingsfullmakt» jfr avtalel § 10.2.

Hva er følgen av å gi en fullmakt ?

Fullmektigen får av fullmaktsgiveren en kompetanse til å gjennomføre de handlinger som fremkommer av fullmakten.

Fullmektigen har ikke rett til å gi fullmakt videre, med mindre det fremgår klart av fullmakten.

Dette kommer klart frem bl.a i aksjeloven som sier at bare styret kan gi fullmakt.

Hvor lenge varer en fullmakt?

I utgangspunktet kan en fullmakt som hovedregel trekkes tilbake når som helst.

Dette betyr at fullmektigen ikke har kompetanse til å inngå eks en avtale, og fullmektigen vil bli ansvarlig hvis han opptrer som fullmektig.

Er tredjeperson ikke er kjent med at fullmakten er trukket , kan det også bety et problem for selskapet.

I noen tilfeller kan det være avtalt at fullmakten ikke kan trekkes tilbake, da blir den kalt «ugjenkallelig» .

Hva med Fullmakt til Kartverket?

Dersom et dokument som er undertegnet etter fullmakt skal tinglyses, stiller Statens kartverk krav om at fullmakten skal innleveres i original sammen med dokumentet som skal tinglyses, og at den er bekreftet av to vitner.

Det kan innleveres en kopi, som må være attestert rett kopi og påskrevet en inneståelseserklæring om at “fullmakten er gjeldende”.