Advokatutgifter ved personskade

Har du blitt skadet og vil søke erstatning fra forsikringsselskapet som er ansvarlig? Eller er du i en pågående sak mot forsikringsselskapet?

Det kan være vanskelig å stå mot et stort forsikringsselskap alene. Du føler kanskje at du ikke blir hørt eller trodd, og du lurer på om du kan ha krav på mer enn det selskapet tilbyr. Det tar mye energi når du i tillegg har store smerter etter skaden.

For at du skal få et riktig oppgjør, er det viktig at du tar kontakt med en advokat så fort som mulig. Siden erstatning er et vanskelig rettsområde, anbefales det å ta kontakt med en advokat som er spesialisert på personskadeerstatning. Da vet du at du vil få den beste oppfølgingen.

Forsikringsselskapet betaler for advokat

Det mange ikke vet, er at forsikringsselskapet som er ansvarlig for personskaden, også dekker advokatutgifter ved personskade. Dette gjelder uansett om man har blitt skadet i en trafikkulykke, i yrke eller dersom man er påført en pasientskade.

Mange som blir skadet opplever å få livet snudd på hodet – også økonomisk. Det er derfor mange som tenker at de ikke har råd til å la seg bistå av en advokat. Da er det viktig å vite at advokater i de fleste erstatningssaker får sine kostnader dekket direkte fra forsikringsselskapet. Det betyr at de fleste skadelidte slipper å tenke på å måtte dekke utgiftene fra egne midler, eller før de mottar erstatning.

Forsikringsselskapene gjør en vurdering av om utgiftene til advokaten er rimelig og nødvendig tatt hensyn til sakens kompleksitet, omfang og behovet for juridisk bistand.

Rettshjelpsforsikring

Mange skadelidte vet heller ikke at de også har dekning for utgifter til advokat gjennom sin innbo- eller villaforsikring. Slike forsikringer inneholder nemlig dekning for rettshjelp.

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og forsikringsselskapet, vil rettshjelpsforsikringen dekke utgiftene du har til advokat i forbindelse med tvisten.

Rettshjelpsdekningen inntrer først når det foreligger en tvist. Dersom du har kommet med et erstatningskrav som forsikringsselskapet avviser, foreligger det en tvist.

De fleste rettshjelpsforsikringer har en egenandel på inntil kr 4 000, i tillegg til 20 prosent av advokatutgiftene. Dekningen er som regel begrenset oppad til kr 100 000, men dette kan variere fra forsikring til forsikring.

Ta kontakt med en advokat

Vi vet at det lønner seg å ta kontakt med en advokat for å få maksimalt ut av den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

 

 

Advokatutgifter

Blir du utsatt for en personskade ved en trafikkulykke eller en yrkesskade kan du ha behov for bistand fra advokat.

Mange skadelidte befinner seg da i en krevende situasjon hvor de har nok med å håndtere hverdagen. Da kan det være en betydelig hjelp at en advokat som kjenner systemet kan bistå med råd og veiledning samt håndtere ulike spørsmål overfor forsikringsselskap og for eksempel NAV.

Skadelidte befinner seg da imidlertid ofte også i en usikker økonomisk situasjon ettersom de ikke kan jobbe som tidligere og er redd for å pådra seg ytterligere kostnader som til advokat.

Det som det da er nyttig å kjenne til er at forsikringsselskapene normalt dekker utgifter til advokat. Dette er altså en erstatningspost på linje med andre poster som dekning av utgifter til medisinsk behandling.

Advokaten som hjelper skadelidte sender derfor normalt faktura for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Det kan være greit at du ber advokaten om at han får en bekreftelse fra forsikringsselskapet om at de dekker salærkostnader før dere starter opp.

I denne forbindelse bør du være oppmerksom på at selskapet normalt har en reservasjon om at de dekker “rimelige og nødvendige kostnader” til juridisk bistand. Advokaten din kan veilede deg nærmere om hva som ligger i dette, men det betyr i korte trekk at advokaten ikke skal gjøre mer enn det som er nødvendig med saken din.

Det er imidlertid du som oppdragsgiver som er ansvarlig for utgiftene om selskapet ikke dekker disse. Dette er normalt ikke et problem ved behandlingen av alminnelige personskadesaker. Vi anbefaler imidlertid at du setter deg inn i den oppdragsavtalen som advokaten skal formidle til deg når dere er blitt enige om å inngå et samarbeid.

Dersom du er misfornøyd med advokaten sitt arbeid eller fastsettelsen av salæret, kan du ta dette opp med Advokatforening ved at du klager til Disiplinærnemnda.

Vi gjør oppmerksom på at også i pasientskadesaker og i klagesaker til NAV kan du ha krav på å få dekket advokatutgiftene. Dette er særlig i de saker hvor det i utgangspunktet foreligger et negativt vedtak som blir omgjort etter klagebehandling fra advokaten.

Videre er det viktig å være oppmerksom på at i enkelte tilfelle kan man få dekket sine advokatutgifter under rettshjelpforsikringen. Denne forsikringen er ofte en del av den innboforsikringen man kan benytte dersom man havner i en rettstvist som privatperson. Rettshjelpsdekningen krever ofte at det foreligger en tvist og det betyr i personskadesakene at man ikke har kommet frem til enighet med forsikringsselskapet.

Avslutningsvis minner vi om reglene om fri retthjelp/fritt rettsråd.

Advokaten vil veilede deg nærmere om hvorvidt du har krav på dette. For at det skal bli aktuelt må du ha en årsinntekt på under kr. 246.000,- dersom du lever alene og under 369.000,- dersom du er samboer/gift. Formuesgrensen er på kr. 100.000,-.

Du bør være oppmerksom på disse bestemmelsene om ikke advokaten din gir deg en nærmere veiledning rundt dette.