Skademeldingsskjema personskade

Om du blir utsatt for en personskade, enten det er i trafikken, på arbeid eller ved et sykehus, er det ikke uvanlig at du blir bedt om å fylle ut et skademeldingsskjema.

Det er viktig at skjemaet blir utfylt riktig, da de ulike selskapene bruker disse ved vurderingen av om du har krav på erstatning som følge av personskaden.

Dersom du er usikker på hvordan du fyller ut et skjema, anbefales det at du tar kontakt med en advokat som kan bistå deg. Husk at selskapet som er ansvarlig for skaden som regel også dekker nødvendige kostnader til advokat. Det er lurt at advokaten kommer inn tidlig i saken.

Skademelding og trafikkskade

Hvis du blir utsatt for en personskade etter en trafikkulykke, er det særdeles viktig at du melder fra til forsikringsselskapet med en gang. Dette kan lettest gjøres ved å krysse av for personskade i skademeldingsskjemaet for bil.

Avkrysningen for personskade finner du på skademeldingens side to, punkt 34, 35 og 36. Du skal oppgi navn og adresse, om du var passasjer, fører eller fotgjenger og om du er blitt behandlet av lege eller sykehus. Forsikringsselskapet tar kontakt med deg når de mottar skjemaet, og du blir deretter bedt om å utfylle historien.

Dersom du har glemt å krysse av for personskade, eller dersom det ikke blir skrevet skademelding for bil, kan du melde fra direkte til selskapet. De fleste selskaper har skademeldingsskjemaer på nett.

Skademelding og yrkesskade

Hvis du blir utsatt for en arbeidsulykke som medfører personskade, er arbeidsgiver pliktig til snarest mulig å melde skaden til NAV. Arbeidsgiver fyller ut et skademeldingsskjema som sier noe om hvem som er skadet og når, hvor og hvordan dette skjedde.

I tillegg bør skaden meldes til forsikringsselskapet der den lovpålagte yrkesskadedekningen ligger. Dette gjelder uansett om skaden først anses liten.

Ved melding av skaden til forsikringsselskapet, anbefales det at du selv og arbeidsgiver fyller ut skademeldingsskjemaet i fellesskap. Skjemaet spør ofte om yrke, årslønn, erfaring i stillingen og arbeidstid. I tillegg må du si noe om skadens omfang, behandlende lege, skadested, eventuelt verneutstyr, hendelsesforløp og så videre.

Skademelding og pasientskade

Ved pasientskade meldes saken til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE krever alltid at det utfylles skademeldingsskjema, og underskriften på skjemaet gir samtykke til at NPE kan innhente opplysninger og behandle saken.

Skademeldingen må inneholde informasjon om hva du ble behandlet for da skaden skjedde, hvilken skade du mener du har fått, skadedato og behandlingsstedet du mener skaden har skjedd på.

Til forskjell fra skademeldingsskjemaene hos forsikringsselskapene og NAV, må du krysse fra om du tror at skaden vil medføre et tap over kr 5 000, og du må oppgi om du har hatt noen utgifter og hvilke konsekvenser du mener at skaden har fått for din mulighet til å arbeide.

Det kan selvfølgelig være vanskelig å si noe om økonomisk tap tidlig i saken, men NPE ønsker likevel at du oppgir dette. Dersom du er usikker på om du vil ha noe tap som følge av skaden, anbefales det at du oppgir at det er for tidlig å vurdere dette.

Skademelding og advokat

Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvordan du fyller ut et skademeldingsskjema.