Internasjonale ekteskap

En sterkt økende globalisering bidrar til flere internasjonale ekteskap. Med dette menes at personer med forskjellig statsborgerskap som inngår ekteskap. Dette kan skje i et av ektefellenes hjemland eller i et land ingen av ektefellene har tilknytning til. Internasjonale ekteskap reiser særegne problemstillinger, hovedsakelig fordi det må fastsettes hvilket lands rett ekteskapet skal være underlagt.

I denne artikkelen redegjøres det for selve inngåelsen av internasjonale ekteskap. Andre aktuelle problemstillinger kan være hvilket lands formuesordning som skal gjelde under ekteskapet, samt hvilke regler som kommer til anvendelse ved en eventuell oppløsning av ekteskapet og skilsmisse.

Ekteskap mellom norsk og utenlandsk statsborger i utlandet

Et ekteskap i utlandet kan inngås etter norsk eller utenlandsk rett.

Inngåelse av ekteskap etter norsk rett i utlandet må som hovedregel gjennomføres ved norske utenriksstasjoner eller norske sjømannskirker. I begge tilfeller er det nødvendig med en prøvingsattest, som dokumenterer at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt for begge parter. Vilkårene for å inngå ekteskap med utenlandsk statsborger er ulike med hensyn til om vedkommende har oppholdstillatelse i Norge eller ikke. Oppholdstillatelse er ikke et krav dersom vigselen skal foregå i utlandet, men det kan være nødvendig at den utenlandske statsborgeren legger frem en erklæring fra hjemlandet som dokumenterer at det ikke er noe som formelt hindrer at det inngås ekteskap. Etter prøvingsattest er utstedt og ekteskapet er gjennomført ved norsk utenriksstasjon eller sjømannskirke, er dere gyldig gift etter norsk rett. Merk imidlertid at dette ikke automatisk gir oppholdstillatelse for den utenlandske ektefellen.

I de tilfellene ekteskapet inngås etter utenlandsk rett, er det som oftest tale om å anvende de rettsreglene som gjelder for inngåelse av ekteskap i det landet vigselen skal foregå. I slike tilfeller er det avgjørende å undersøke med myndighetene i det aktuelle landet hvilke regler som gjelder for inngåelse av ekteskap, og hva slags dokumentasjon som kreves. Den utenlandske myndigheten kan kreve at den norske statsborgeren fremlegger en erklæring fra Norge som dokumenterer at det ikke er noe som formelt hindrer at det inngås ekteskap. Dersom ekteskapet inngås i tråd med de gjeldende utenlandske rettsregler, er dere gyldig gift i det aktuelle landet. Hvorvidt ekteskapet vil være gyldig etter norsk rett, dvs. om ekteskapet anerkjennes i Norge, behandles nærmere nedenfor.

Ekteskap mellom norsk og utenlandsk statsborger i Norge

Ekteskap som inngås i Norge, gjennomføres som hovedregel etter norsk rett. Det er nødvendig med en prøvingsattest, og vilkårene avhenger av om den utenlandske statsborgeren har oppholdstillatelse i Norge eller ikke. Dersom vedkommende har permanent oppholdstillatelse i Norge, har status som flyktning eller er innvilget asyl i Norge, er EØS-borger med varig oppholdsrett eller er nordisk statsborger er prosedyren den samme som når to norske statsborgere gifter seg.  

Dersom den utenlandske statsborgeren ikke oppfyller noen av kategoriene, må det normalt legges frem mer dokumentasjon for å få utstedt prøvingsattest. Først og fremst må den utenlandske statsborgeren ha lovlig opphold i Norge. Videre er det normalt nødvendig at den utenlandske statsborgeren legger frem en erklæring fra hjemlandet som dokumenterer at det ikke er noe som formelt hindrer at det inngås ekteskap. Dersom ektefellene har vært gift tidligere kan det være nødvendig med en skifteerklæring, eller anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse fra Statsforvalteren i Norge.

Etter prøvingsattest er utstedt og ekteskapet er gjennomført i Norge, er dere gyldig gift etter norsk rett.

Anerkjennelse av utenlandske ekteskap i Norge

Hovedregelen er at ekteskap som er gyldig inngått i utlandet, anerkjennes i Norge. Anerkjennelser skjer likevel ikke automatisk og ektefellene må normalt melde fra til norske myndigheter og fremlegge original vigselsattest eller annen dokumentasjon på at det er inngått ekteskap. Oversettelse kan være nødvendig, og i enkelte tilfeller kreves det at attesten er bekreftet av landets utenriksmyndighet med apostillestempel.

Ekteskapsattester fra enkelte land i Afrika og Asia regnes ikke som gyldig dokumentasjon, da norske myndigheter ikke anser attestene for å ha tilstrekkelig troverdighet. I slike tilfeller er det nødvendig med særskilt vurdering fra det norske Utlendingsdirektoratet.

I alle tilfeller skal norske myndigheter ikke anerkjenne ekteskap med norsk statsborger der:

  • En av partene er mindreårig etter norsk rett når ekteskapet inngås
  • Ekteskapet er inngått uten at begge ektefeller var til stede under vigselen
  • En av ektefellene allerede er var gift på vigselstidspunktet

Kontakt oss

Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger? Skal du eller har du giftet deg i utlandet? Trenger du bistand til å få anerkjent et utenlandsk ekteskap i Norge?  

Advokatene i Langseth sin familierettsgruppe har mangeårig erfaring med arbeid i internasjonale familierettssaker. Vi er medlem av ledende internasjonale nettverk og samarbeider med advokater over hele verden. Kontakt oss dersom du ønsker bistand i din sak.