Oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av ekteskap, samboerskap eller felles barn

Utenlandske statsborgere som kommer til Norge trenger oppholdstillatelse dersom oppholdet i Norge skal vare mer enn tre måneder. Oppholdstillatelsen må normalt være innvilget før ankomst, med unntak av de som søker beskyttelse i Norge.

Det finnes flere kategorier for oppholdstillatelse. En av kategoriene er familieinnvandring på grunnlag av ekteskap. Familieinnvandring omtales gjerne som familiegjenforening eller familieetablering. Personen som bor i Norge eller som er norsk statsborger omtales som «referanseperson».

Kravet til oppholdstillatelse gjelder ikke for nordiske statsborgere. Unntak gjelder også der paret har bodd sammen i et EU/EØS-land. I slike tilfeller er det på nærmere bestemte vilkår tilstrekkelig at den utenlandske statsborgeren registrerer seg gjennom registreringsordningen for EU/EØS-borgere.

Oppholdstillatelse etter ekteskap

For å få innvilget oppholdstillatelse på grunnlag av eksisterende ekteskap er det et vilkår at ekteskapet er gyldig inngått. Ekteskapet kan ikke være «proforma» og heller ikke være inngått under tvang. Videre må ektefellene ha planer om å bo sammen i Norge.

Oppholdstillatelse ved kommende ekteskap

For å få innvilget oppholdstillatelse på grunnlag av kommende ekteskap er det et vilkår at paret har planer om å bo sammen i Norge og gifte seg i løpet av seks måneder. Oppholdstillatelsen blir ikke forlenget eller fornyet hvis ekteskapet blir utsatt. Det må være sannsynliggjort at den utenlandske ektefellen vil returnere til sitt hjemland dersom ekteskap ikke blir inngått.

I tillegg gjelder de alminnelige kravene om at forlovelsen ikke er «proforma» eller inngått under tvang, samt at ingen av dem er gift med noen andre fra før.

Oppholdstillatelse ved samboerskap eller felles barn

For å få innvilget oppholdstillatelse på grunnlag av samboerskap må paret enten ha bodd sammen i minst to år eller ha/vente felles barn. Ingen av dem kan være gift med noen andre fra før, og paret må ha planer om å bosette seg sammen i Norge.

Krav om bekreftet identitet og minimumsinntekt

I alle tilfeller er det et krav for oppholdstillatelse at den utenlandske ektefellen kan dokumentere sin identitet og for øvrig ikke er pålagt et innreiseforbud i Norge eller Schengen.

Ektefellen i Norge, referansepersonen, må dokumentere en inntekt over visse minimumsgrenser fastsatt av UDI. Inntekten må være over minimumsgrensen året før det søkes opp oppholdstillatelse, og være minst like høy i perioden frem til det fattes et vedtak. 

Krav til alder – 24 år

I saker som gjelder familieinnvandring på grunnlag av ekteskap, kommende ekteskap eller samboerskap er det et vilkår at begge personer er over 24 år gamle når søknaden om oppholdstillatelse behandles. Unntak gjelder der paret før ankomsten til Norge allerede var gift, hadde vært samboere i minst år eller har/venter felles barn.

Dersom man er under 24 år og ikke oppfyller noen av unntakene kan UDI likevel innvilge oppholdstillatelse etter en konkret vurdering av hvilke land paret har bakgrunn fra.

Kontakt oss

Har du en ektefelle som bor i utlandet? Skal du gifte deg med en utenlandsk statsborger og bosette dere i Norge? Trenger du bistand med å søke om familiegjenforening?

Advokatene i Langseth sin familierettsgruppe har mangeårig erfaring med arbeid i internasjonale familierettssaker. Vi er medlem av ledende internasjonale nettverk og samarbeider med advokater over hele verden. Kontakt oss dersom du ønsker bistand i din sak.