Ansvar for fører av el-sparkesykkel etter trafikkulykke

Kjører du på noen eller bruker en ulovlig el-sparkesykkel kan du bli ilagt både fengselsstraff og erstatningsansvar.

Oslo tingrett avsa den 15.02.2021 dom der fører av en el-sparkesykkel ble dømt til 18 dager i fengsel og inndraging av førerkortet i 1 år. Dommen ble ikke påanket og den er derfor rettskraftig.

I tillegg måtte fører av e-sparkesykkelen betale en betydelig oppreisningserstatning og erstatning for økonomisk tap til en kvinne som ble skadet i ulykken.

El-sparkesykkelen ble også inndratt uten økonomisk kompensasjon, da denne var ulovlig.

Det var fører av el-sparkesykkelen som eide sykkelen selv. Den var «trimmet» slik at den kunne kjøre raskere enn høyeste lovlige hastighet for el-sparkesykler, som er 20 km/t. I følge vitneforklaringene i retten ble det også lagt til grunn at han hadde kjørt alt for fort og at han ikke hadde gjort tilstrekkelig for å unngå ulykken.

Retten slo fast at det ikke var tvil om at føreren kunne klandres for ulykken og at han således hadde overtrådt bestemmelsene i bla straffeloven § 280, vegtrafikkloven § 31 og vegtrafikkloven § 3.

Advokat Else-Marie Merckoll var bistandsadvokat for fornærmede og forhandlet frem krav om oppreisningserstatning og erstatning for fornærmedes økonomiske tap.