Ansvar for trafikkulykke

Hvert år skades flere hundre personer i trafikkulykker over hele landet. Enkelte får varige skader som fører til et økonomisk tap. Alle som skader seg har krav på å få erstattet sitt økonomiske tap fullt ut fra det forsikringsselskapet som har ansvar for trafikkulykken.

Ansvar for trafikkulykke

Det er forsikringsselskapet til den som er ansvarlig for ulykken som skal betale erstatningen. Det følger av reglene i bilansvarsloven at det foreligger et såkalt objektivt ansvar. Det betyr at det ikke er nødvendig å bevise at skadevolderen har vært uaktsom for å kunne kreve erstatning. Det er nok å påvise at man har blitt skadet i en trafikkulykke.

Full erstatning etter trafikkulykke

Forsikringsselskapet skal betale full erstatning. Det betyr at den som er skadet skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Det er erstatningspostene; dekning av påført og fremtidig inntektstap, samt dekning av påførte og fremtidige ekstrautgifter, som til sammen skal gi full erstatning.

I tillegg kan man ha krav på menerstatning. Man sier gjerne at menerstatningen skal dekke det tap i livsutfoldelsen som skaden etter trafikkulykken har medført. Et vilkår for menerstatning er at skaden medisinsk vurderes å være betydelig. En skade er betydelig dersom den varige invaliditeten er på mer enn 15 prosent.

Bistand ved erstatningsoppgjør etter trafikkulykke

Forsikringsselskapene annonserer med at de er på den skadelidtes side om uhellet skulle være ute. Mange opplever det imidlertid som om forsikringsselskapet blir en motpart. Det er også vår erfaring.

Forsikringsselskapene har en interesse i å betale ut minst mulig i erstatning. Det går ofte på bekostning av den skaddes krav på full erstatning. De fleste skadesaker ender med at man blir enige med forsikringsselskapet om et minnelig oppgjør. Men noen ganger er det nødvendig for den som er skadet å bringe saken inn for domstolen.

Personskadesaker, enten de løses i minnelighet eller de havner i retten, kan ofte inneholde kompliserte juridiske problemstillinger. Det medfører at skadelidte har behov for juridisk bistand fra en advokat med god erfaring fra erstatningssaker.

Mange er naturligvis redd for å bli påført store utgifter til advokat. Det kan da være greit å vite at slike kostnader i utgangspunktet skal dekkes at det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken, på lik linje med alle andre utgifter trafikkulykken medfører. Det første advokaten bør gjøre i en erstatningssak er å be forsikringsselskapet om å bekrefte at utgiftene til juridisk bistand vil bli dekket.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.