Ansvarsforsikring og nye regler for el-sparkesykler

Elektriske sparkesykler har kommet for å bli, noe skadestatistikken de senere år har båret preg av. Lovgiver har nå endelig fått på plass regler både for kjøringen, men også for forsikringsplikten for el-sparkesykler. Målet er å hindre skader, men også å sikre at de som skades får den erstatningen de har krav på fra et forsikringsselskap, uten å måtte forholde seg til en privat skadevolder.

El-sparkesykkel blir «motorvogn»

Fra 15. juli 2022 blir små elektriske kjøretøy omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn. Det betyr at de regler og pålegg som blant annet følger av Bilansvarsloven også vil gjelde for el-sparkesykler.

Men el-sparkesyklene vil ikke følge alle de samme regler som biler. Disse kjøretøyene vil fortsatt i all hovedsak være underlagt trafikkreglene for sykler, men det vil bli innført noen særlige trafikkregler og skiltregler for liten elektrisk motorvogn.

De mest praktiske og viktigste endringene for el-sparkesykkel redegjøres for i det følgende.

Promillegrensen ved kjøring av el-sparkesykkel

Mange av ulykkene på el-sparkesykkel har skjedd i ruspåvirket tilstand. Promillegrensen som gjelder for bil og andre motorvogn vil også gjelde for kjøring med e-sparkesykkel fra 15. juni 2022. Den alminnelige promillegrensen er 0,2 promille.

For vanlige tråsykler, gjelder kun den generelle regelen i vegtrafikkloven om at man skal opptre aktsomt og varsomt.

Aldersgrense for el-sparkesykkel er 12 år

Selv om enkelte utleiefirma har hatt aldersgrenser i sine leievilkår, har dette ikke vært nasjonalt regulert. Dette endres, og aldersgrenser innføres, som vil gjelde både utleiesykler og privateide el-sparkesykler.

Fra 15. juni 2022 er det aldersgrense på 12 år for å kjøre el-sparkesykkel.

Hjelmpåbud for alle under 15 år som bruker el-sparkesykkel

Det blir ikke noe generelt påbud om å benytte hjelm på el-sparkesykkel, men alle under 15 år blir pålagt dette. Trolig vil da utleieselskapene måtte finne løsninger om at hjelm er tilgjengelig, men det vil likevel være den enkelte som personlig blir ansvarlig for bot om man kjører uten hjelm. Dette gjelder også fra 15. juni 2022.

Hva er ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Ansvarsforsikring er en forsikring som dekker skader påført andre personer, eiendeler eller eiendom.

Bilansvarslovens regler om ansvarsforsikring er objektivt. Det vil si at el-sparkesykkelen har et ubetinget erstatningsansvar uavhengig av om noen har utvist skyld. Så om el-sykkelen skader noen, skal man sikres erstatning uansett skyldforhold eller om det er en ulykke uten noen som kan klandres.

Slik forsikring vil bli obligatorisk for el-sparkesykler. Det betyr at om en el-sparkesykkel er årsaken til en ulykke, vil den som skades ha bedre økonomisk beskyttelse og sikkerhet for eventuelt erstatningskrav. Dette gjelder også føreren av el-sparkesykkelen.

Den som er skadet kan krever erstatning direkte for forsikringsselskapet som har forsikret el-sparkesykkelen.

Krav til ansvarsforsikring for utleiesykler

Alle selskap som driver utleie av el-sparkesykler, må sørge for å ha tegnet ansvarsforsikring for alle kjøretøy fra 1. september 2022.

Krav til ansvarsforsikring for privateide el-sparkesykler

Krav om ansvarsforsikring for privateide el-sparkesykler gjelder fra 1. januar 2023.

Dersom du ikke tegner slik forsikring, og skader noen, vil du bli holdt personlig ansvarlig for skadelidtes erstatningskrav. Forsikringsselskapene vil via Trafikkforsikringsforeningen kunne behandle saken ovenfor skadelidte og betale erstatning, men vil da forfølge deg  med regresskrav.

Advokat Trude Stormoen, Oslo, 9. juni 2022

Trude Stormoen har over 20 års erfaring som advokat innen erstatning – og forsikringsrett. Hun har arbeidet i flere ledende erstatningsrettsfirma, og vært advokat i Finansklagenemda.  Hun bistår med alle former for erstatningskrav, som personskade og tingsskader, samt profesjonsansvar, styreansvar m.m.