Ansvarsforsikring- Oversikt

Ansvarsforsikringen er en forsikring som dekker det erstatningsansvar private personer eller virksomheter kan bli pålagt. I noen tilfeller er det frivillig å tegne en ansvarsforsikring, i andre tilfeller er man lovpålagt å tegne slik forsikring, mens man i andre tilfeller igjen kan være avtalemessig forpliktet til å tegne ansvarsforsikring.

Inntrer et erstatningstilfelle hvor det foreligger ansvarsforsikring vil forsikringsselskapet måtte bære erstatningsansvaret foruten en mindre egenandel som tilfaller forsikringstaker. I noen tilfeller pålegger dette forsikringsselskapet et betydelig erstatningsmessig ansvar.

Ansvarsforsikring er pålagt for noen profesjoner, som for eksempel innen advokatvirksomhet.

Dekningen

Ansvarsforsikringer dekker både subjektivt som objektivt erstatningsansvar, og noen av ansvarsforsikringsordningene etablerer i realiteten nye objektive ansvarsgrunnlag som kan påberopes av skadelidte.

Ansvarsforsikringen vil som oftest dekke både personskade som tingskade.

Noen ansvarsforsikringer dekker også rent formuestap.

Hovedhensynene

Ansvarforsikringer sikrer skadelidte tilgang til økonomisk trygghet for det tap man er påført, og man unngår på skadevoldersiden den ruinerende effekt det økonomiske ansvar et erstatningsansvar kan bety for både privatpersoner og virksomheter.

Friville ansvarsforsikringer for privatpersoner

De frivillig tegnede ansvarsforsikringer for private personer finner man typisk inne i en innboforsikringspakke eller en reiseforsikringspakke. Ansvarsforsikringene kan omhandle skade som alle deltakere i husholdningen erstatningsmessig forårsaker.

Frivillige ansvarsforsikringer for virksomheter

Ansvarsforsikring for virksomheter inngår gjerne i større bedriftsforsikringspakker, men kan også tegnes som egen alminnelig ansvarsforsikring. For virksomheter som har en drift hvor det erfaringsmessig er risiko for at det forårsakes skade eller tap bør man tegne ansvarsforsikring, og det kan hevdes med god grunn at alle virksomheter bør ha tegnet en ansvarsforsikring.

Forsikringsselskapene driver fortløpende å utvikler ansvarsforsikringsordninger, og i noen tilfeller kan slike forsikringsordninger skreddersys for den enkelte virksomhet.

Lovpålagte ansvarsforsikringer

Et eksempel på lovpålagt ansvarsforsikring for private personer er bilansvarsforsikringen. Kjøper man bil plikter man å tegne slik forsikring. Tegner man ikke slik forsikring vil bilen ikke bli godkjent registrert, eller den vil bli avskiltet inntreffer manglende forsikringsdekning i perioden man er eier av bilen. Det tap og den skade bilen påfører omgivelsene kan rettes mot ansvarsforsikringsselskapet.

Et eksempel på lovpålagt ansvarsforsikring for virksomheter er advokatansvarsforsikringen. Det tap advokaters klienter blir påført som følge av erstatningsmessige disposisjoner fra advokatens side kan rettes mot ansvarsforsikringsselskapet. Man får ikke drive som advokat uten at slik ansvarsforsikring er tegnet.

Krav i avtale om ansvarsforsikring

Det er vanlig innen noe avtaletyper at avtaleparten(e) forplikter seg til å tegne ansvarsforsikring. Et praktisk eksempel på dette er innen entreprise hvor det i alle vanlige standardkontrakter, som eksempel NS 8406 pkt 9, annet ledd, oppstilles en forpliktelse for entrepenør til å ha tegnet ansvarsforsikring.