Erstatningsansvar og forsikringsregler ved bruk av el-sparkesykkel

Den som bruker el-sparkesykkel vil selv kunne bli erstatningsansvarlig dersom man påfører skade på andre under bruk av el-sparkesykkelen. Det er ikke påbudt i Norge i dag med ansvarsforsikring.

Det kan dermed koste deg mye dersom du påfører andre skade.

Etter norsk rett kan en el-sparkesyklist bli erstatningsansvarlig dersom syklisten forsettlig eller uaktsomt påfører andre en skade under syklingen, som fører til at den skadelidte lider et økonomisk tap. Selv om mange e-sparkesykler har en toppfart på bare 20 kilometer i timen, kan bruken av el-sparkesykkelen likevel medføre en risiko for personskade på andre, for eksempel fotgjengere. Det betyr at el-sparkesyklisten må være aktsom, dvs. opptre hensynsfullt og forsiktig, slik at for eksempel fotgjengere, eldre og svaksynte ikke risikerer å bli påkjørt.

Generelt må det antas at det ikke skal mye til for å bli ansett som uaktsom dersom man har påført andre en skade under bruk av el-sparkesykkel

Bruken av el-sparkesykkelen skjer som oftest i umiddelbar nærhet til fotgjengere, og da må man kunne klare å stanse i enhver situasjon som oppstår slik at man ikke skader fotgjengeren.

Det er også viktig å være klar over at el-sparkesyklisten kan bli erstatningsansvarlig for annen skade enn personskade, f.eks. der el-sparkesyklisten skraper opp en dyr bil.

I vilkårene til de største selskapene som leier ut sparkesykler, står det at skader som oppstår på sykkelen eller på andre, må dekkes over egen forsikring.

Dersom el-sparkesyklisten har en innboforsikring, vil ansvarsdekningen i innboforsikringen som oftest dekke skade som syklisten påfører andre, dersom syklisten har havnet i et rettslig erstatningsansvar. Forsikringen dekker ikke skader som er påført forsettlig. Og ofte har ikke studenter og unge i etableringsfasen slik innboforsikring. I verste fall kan man dermed bli erstatningsansvarlig for millionbeløp dersom man uaktsomt har påført andre en skade og et økonomisk tap under bruk av el-sparkesykkelen. Som regel har ansvarsforsikringer knyttet til innboforsikring er maksimalbeløp per skadehendelse på tre millioner kroner.

Barn er omfattet av foreldrenes innboforsikring.

Men dersom barnet flytter og melder adresseendring til folkeregisteret, må barnet ha egen innboforsikring. Yngre, som ofte benytter el-sparkesykkel, bør derfor være ekstra påpasselige med å ha egen innboforsikring.

Man vil imidlertid ikke være dekket av ansvarsforsikringen for skader man har påført seg selv.

I en situasjon hvor syklisten selv har blitt skadet, må skaden isteden dekkes under andre forsikringer, for eksempel ulykkesforsikringer eller uføreforsikringer, der man blir ervervsmessig ufør. Forsikringen omfatter heller ikke skader på selve el-sparkesykkelen eller skade på gjenstander eller eiendom.

Det er ikke uvanlig at man har ulykkesforsikringer gjennom helårs reiseforsikring eller forsikringer gjennom arbeid eller fagforening. Men det er ikke uvanlig at disse forsikringene gir bare en begrenset dekning for det økonomiske tapet.