Hensynene bak retten til erstatning

Erstatningsansvaret omhandler den økonomiske kompensasjon en har krav på når en er påført en skade og eller et tap ved en ansvarsbetingende omstendighet. Et erstatningskrav har som det klare utgangspunkt en ramme som tilsvarer den skadelidtes økonomiske tap. Hensynet bak retten til erstatning er at ansvarlig skadevolder skal gjenopprette den økonomiske situasjon som om skaden/tapet tenkes borte.

Gjenopprettelseshensynet

Gjenopprettelseshensynet har som tanke at skadelidte skal bli økonomisk kompensert gjennom erstatningsordningen slik at tenker man seg skaden/tapet borte vil ikke skadelidte etter mottak av erstatningen ha noen endret økonomisk situasjon.

Dette hensynet gjør seg særlig gjeldende ved utmeislingen av reglene for erstatningsutmåling, men har også fremstått som en av hovedhensynene som har begrunnet etableringen av hele erstatningsordningen.

Prevensjonshensynet

Prevensjonshensynet har som tanke at tilstedeværelsen av en erstatningsordning vil påvirke samfunnets medlemmer på en slik måte at man ytterligere unngår aktiviteter som har høy risiko for stor skade/tap.

Ved at tapet i erstatningstilfellene plasseres hos skadevolder i stedet for hos skadelidte vil skadevolder ha et ytterligere motiv for å unngå skadevoldende aktivitet.

På denne måten supplerer erstatningsrettsordningen strafferetten i å styre samfunnets medlemmer i retning av den forsvarlige adferd.

Rimelighetshensynet

Rimelighetshensynet har som tanke at det vil være urimelig at skadelidte skal alene bære det tap en er påført og at skadevolder skal gå fri.

Tanen er at tapet skal plasseres der det hører hjemme, og det rimelige fremstår da å la skadevolder måtte erstatte det tap vedkommende har forårsaket.

Pulveriseringshensynet

Særlig ved etableringen av forsikringsordninger aktualiseres pulveriseringshensynet. Tanken er at erstatningsansvaret plasseres over på forsikringsselskapet i stedet på skadevolder selv. Typisk ved ansvarsforsikringer.

På denne måten fordeles tapet på alle forsikringstakere som ved sin premiebetaling i realiteten finansierer erstatningsutbetalingen.

Ole Hauge Bendiksen