Hva betyr å ta skadelidte som han er?

Utgangspunktet i erstatningsretten er at skadevolder skal ta skadelidte som han er. Skadelidtes særlige sårbarhet skal ikke føre til at muligheten for erstatning faller bort.

Å ta skadelidte som han er kalles sårbarhetsprinsippet. Man skiller mellom latent og realisert sårbarhet.  Det kan innebære både psykiske og fysiske predisposisjoner så vel som økonomisk sårbarhet.

Rettslig utgangspunkt og bevisbyrde

Prinsippet om at skadevolder skal ta skadelidte som han er fremgår flere steder i lovgivningen. Se for eksempel yrkesskadeforsikringsloven § 11 tredje ledd, hvor det går klart frem av lovteksten at man skal se bort fra skadelidtes “særlige mottagelighet”.

Andre steder i lovgivningen kommer prinsippet mer indirekte frem, som i bilansvarslova §§ 1 og 4, hvor det heter at det er skade motorvogn “gjer” som gir rett til erstatning. “Gjer” henviser til at dersom det er bevist at motorvognen er årsaken til skaden, vil det ses bort fra skadelidtes sårbarhet.

Spørsmålet er om det er ansvarshendelsen som har ført til skade eller sykdom, eller om det er bakenforliggende årsaker. For å få et mer helhetlig bilde av hva det innebærer å ta skadelidte som han er må man se på tidligere rettspraksis, og sårbarhetsprinsippet er slått fast og presisert flere ganger både i Høyesterett og i underrettene.

Utgangspunktet i erstatningsretten er at det er skadelidte som må bevise at vilkårene for å få erstatning er til stede. Men når skadevolder påstår at erstatningen skal settes ned eller faller bort på grunn av tidligere sykdommer eller skader, blir bevisbyrden snudd.

Erstatning – psykiske og/eller fysiske predisposisjoner

Det må alltid foreligge årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og oppstått skade eller sykdom, og det skilles mellom latent og realisert sårbarhet:

  • Latent sårbarhet er når det kun er sårbarhet som realiseres av ansvarshendelsen som erstattes.
  • Realisert sårbarhet er dersom skadelidte før ansvarshendelsen har en påvist sykdom eller skade. I så fall vil skadevolder kun svare for forverringen av tilstanden eller eventuelt ny oppstått skade eller sykdom.

Spørsmålet er om skadelidtes skade eller sykdom hadde utviklet seg uavhengig av ansvarshendelsen.

For å få rett til erstatning må ansvarshendelsen være en nødvendig betingelse for oppstått skade, og hendelsen må ikke være en uvesentlig faktor i årsaksbildet. Det må med andre ord foreligge en årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden, og denne må ikke være uvesentlig.

Erstatning – økonomisk sårbarhet

Ved beregning av inntektstapet som skal erstattes, skal det tas hensyn til om skadelidte før hendelsen hadde et yrke med høy inntekt eller spesielle helsekrav. I disse tilfellene kan det føre til at skadelidte har et høyt inntektstap hvis det ikke er mulig å komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Inntektstapet til skadelidte blir høyere enn skadevolder normalt kan forvente, men skadevolder svarer likevel for hele inntektstapet.

Skadelidte skal ved utbetaling av erstatning stilles økonomisk som om den skadevoldende handling ikke hadde funnet sted. Kravet til årsakssammenheng gjelder derfor også i forhold til det økonomiske tapet.