Er du påført en yrkesskade?

Har du blitt påført en yrkesskade eller en sykdom på jobben? Da har du rett til erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.

Mange ulykker skjer på arbeidsplassen. Det kan være et løft som går galt, et fall, en psykisk reaksjon etter en skremmende hendelse. Eller en alvorlig sykdom som følge av flere år med påvirkning fra et skadelig stoff.

Arbeidsgiver har plikt til både å forsikre sine arbeidstakere, og til å melde inn skaden til forsikringsselskapet dersom en yrkesskade skulle inntreffe.

Hvis du har vært utsatt for en skade eller sykdom på arbeidsplassen, har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet skal i utgangspunktet dekke ditt fulle økonomiske tap. Målet med erstatningen er at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Hva får jeg i erstatning etter en yrkesskade?

Dersom du blir utsatt for en yrkesskade, har du krav på erstatning for tap i inntekt, utgifter og evnen til å arbeide i hjemmet. Ved yrkesskader skilles det mellom:

  • påført tap, som beregnes konkret (ditt faktiske tap), og
  • fremtidig tap, som fastsettes mer standardisert.

I tillegg til erstatning for tap av økonomisk karakter, har du krav på ménerstatning hvis det viser seg at skaden gir en varig medisinsk invaliditet på femten prosent eller mer.

Påført tap

Er du påført et inntektstap, skal dette beregnes fra det året du ble skadet og frem til det året erstatningsoppgjøret foretas. Differansen mellom inntekt med skaden og sannsynlig inntekt uten skaden, skal erstattes. Å fastslå hva som er sannsynlig inntekt om skaden tenkes borte, kan være vanskelig, og beregningen er noen ganger skjønnsmessig. Erstatning for tap av inntekt er skattebelagt som vanlig inntekt.

Utgifter du har hatt på grunn av skaden, skal også dekkes av forsikringsselskapet, i den grad det ikke dekkes av NAV. Videre skal du få dekket tap som følge av at din evne til å arbeide i hjemmet er nedsatt. Det skal beregnes renter av alt påført tap.

Fremtidig tap

Dersom det er sannsynlig at du vil påføres et fremtidig inntektstap som følge av yrkesskaden, skal forsikringsselskapet erstatte dette. Det er ikke uvanlig at man blir helt eller delvis arbeidsufør etter en skade.

Fremtidig tap beregnes som grunnerstatning, og er standardisert i en forskrift. Beregningen skjer etter din uføregrad, folketrygdens grunnbeløp (G) og din alder på oppgjørstidspunktet. Grunnlaget er den pensjonsgivende inntekten i året før skaden. Denne grunnerstatningen inkluderer fremtidig tap av ervervsevnen.

Ved tap av deler av arbeidsevnen, skal erstatningen reduseres tilsvarende. Blir du for eksempel hundre prosent varig arbeidsufør, skal du tilkjennes hundre prosent grunnerstatning. Er det sannsynlig at du vil klare å stå i femti prosent arbeid, tilkjennes du femti prosent grunnerstatning. Erstatningen er skattefri.

Fremtidige utgifter som ikke dekkes av det offentlige, skal også erstattes.

Ikke-økonomisk tap

Hvis du får en varig medisinsk invaliditet på femten prosent eller mer, har du krav på ménerstatning fra forsikringsselskapet.
Ménerstatningen beregnes ut fra graden av medisinsk invaliditet, og utmåles etter folketrygdens grunnbeløp (G) og din alder på oppgjørstidspunktet.

Kontakt advokat!

Fordi beregningen av økonomisk tap er svært skjønnsmessig og ofte vanskelig, anbefales det at du benytter deg av en advokat. Husk at forsikringsselskapet dekker nødvendige og rimelige advokatutgifter.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.