Hva er BPA?

Personer med stort hjelpebehov kan ha rett til å få praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistent, såkalt BPA.

Hensikten med BPA ordninger er at den som har stort assistansebehov skal få større frihet og mulighet til å styre tjenesten og hverdagen sin selv.

Tjenester som man kan ha rett til å få organisert som BPA er:

  • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring
  • Støttekontakt
  • Avlastning

Den som har fått tildelt BPA bestemmer selv hvem de vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre og når assistenten skal være der.

Som et utgangspunkt skal familie og andre nærstående ikke ansettes som assistenter, men det kan tenkes unntak der det er særlig grunner som tilsier at det er det beste for alle parter.

Det er bydelen, eller kommunen du bor i, som først skal vurdere hjelpebehovet ditt, og vurdere hvor mange timer BPA du skal få innvilget i uken.

Du har rett til å få tildelt BPA hvis du:

  • Har et langvarig og stort behov for assistanse
  • Har behov for hjelp mer enn 32 timer per uke
  • Og er under 67 år

Når kommunen har  fattet vedtak om BPA, kan du velge hvilke assistenter du skal ha.   I noen kommuner kan du fritt velge kommunal eller privat leverandør. Det forutsettes at den private leverandøren  har konsesjonsavtale med kommunen. Enkelte kommuner er imidlertid strengere på at de ikke bruker private leverandører.

Ofte er det tilbudet man får fra kommunen ikke godt nok. Kommunen dekker  ikke det reelle behovet en funksjonshemmet har for assistanse.

Er du blitt funksjonshemmet som følge av en trafikkulykke eller pasientskade, kan du kreve utgifter til BPA som en del av erstatningssaken din. Du kan da kreve at forsikringsselskapet eller Norsk Pasienterstatning (NPE) skal dekke timene til BPA som ikke blir dekket av kommunen.

Skrevet av:

Else-Marie Merckoll

Asvokat/Partner