Hva er Yrkesskadeforsikringsforeningen?

Alle arbeidstakere har rett til erstatning om de skades i arbeid. Denne retten sikres ved at arbeidsgivere er pålagt ved lov å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Men hva om arbeidsgiveren din ikke har tegnet denne forsikringen?

Erstatningsrett for arbeidstager – forsikringsplikt for arbeidsgiver

At man skal ha en særlig økonomisk sikkerhet dersom man skades i arbeid er et prinsipp med lang tradisjon i Norge, og dette gjelder selv om ingen kan klandres for ulykken. Det bør ikke være den enkelte arbeidstaker som skal ta den økonomiske risikoen ved å være i arbeid for andre.

I Norge har alle ansatte en lovbestemt rett til erstatning ved personskade, men du slipper å kreve erstatningen fra din egen arbeidsgiver. I tillegg til at det kan oppleves ubehagelig er det ikke alle arbeidsgivere som har økonomi til å betale ut erstatningen.

Risiko for å måtte nedlegge arbeidsplassen dersom du fremmer erstatningskravet ditt direkte mot arbeidsgiveren din, gjør at en slik ordning ville vært lite holdbar. Alle arbeidsgivere skal derfor tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Skades du, er det forsikringsselskapet du skal forholde deg til, og det er de som utbetaler erstatningen. Men fra tid til annen opplever vi at en arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Ofte er dette arbeidsgivere som selvsagt heller ikke har midler til å betale erstatningen. Hva gjør du da?

Yrkesskadeforsikringsforeningen

For å sikre at arbeidstakere får den erstatningen de har krav på er det opprettet et eget organ som behandler disse sakene, nemlig Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Dette organet blir da å betrakte som forsikringsselskapet.

Yrkesskadeforsikringsforeningen gir deg rett til den samme erstatningsutbetalingen du ville hatt dersom arbeidsgiveren din hadde tegnet yrkesskadeforsikring. Ved å melde saken dit, vil du dessuten sikre deg i forhold til meldefrister.

Merk at sakene ofte settes ut til advokater, men disse jobber for Yrkesskadeforsikringsforeningen, og ikke deg. Du har derfor fortsatt rett til og behov for å ha din egen advokat for å sikre dine interesser. Nødvendige og rimelige advokatutgifter skal erstattes av Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Kasteballavtalen

Yrkesskadeforsikringsforeningen er også instansen som behandler saker der det er uklart hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig. Ved yrkessykdommer og enkelte yrkesskader kan det være vanskelig å finne ut av når skaden eller sykdommen ble påført deg.

Dette gjelder særlig der det er lang eksponeringsperiode, og sykdommer hvor plagene først viser seg etter lang tid. Et typisk eksempel er løsemiddelskader . Man kan ha flere arbeidsgivere over en lang periode. Da er det forsikringsselskapet som har forsikringen når sykdommen “konstateres” som er ansvarlig. Dette reguleres av kasteballavtalen.

Vanligvis anses en skade eller sykdom som konstatert første gang du oppsøker lege for symptomene, men dette kan være vanskelig å finne ut av. Da behandler Yrkesskadeforsikringsforeningen saken din, slik at du slipper å vente til slike ansvarsspørsmål er avklart.