Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Blir du påført en personskade, skal du stilles økonomisk som om skaden ikke var skjedd.  Du har altså krav på “full erstatning”.

I praksis kan det være komplisert å finne ut av hva som er din “fulle erstatning”. Det er ditt nettotap som skal erstattes.  Offentlige ytelser som sykepenger og uførepensjon vil komme til fradrag. Andre pensjonsutbetalinger kan også komme til fradrag, men må vurderes konkret. Hva med reiseutgifter til jobb som du nå lenger ikke har? Og hva med betaling av skatt? Feriepenger? Tap av bonus?

Hvordan beregnes erstatningskravet?

Reglene om erstatningskrav og beregning av kravene etter personskade, følger av skadeserstatningsloven. Men selve lovteksten gir lite veiledning i hvordan du skal gå frem for å beregne selve erstatningskravet. Dette er utviklet gjennom mangeårig rettspraksis. I tillegg finnes det egne lover og forskrifter om hele eller deler av beregningen for enkelte skadetyper.

Ta kontakt med advokat som har særlig erfaring innen personskadeerstatning for bistand.

Trafikkskader

Ved trafikkskader gjøres en konkret beregning av tapet for hvert enkelt påført tapsår. Man beregner skatten og renter. For fremtidig inntektstap, beregnes dette helt frem til pensjonsalder, men selve tapet neddiskonteres og kapitaliseres. Selv om erstatning for fremtidig inntektstap er fritatt for inntektsskatt, kan det påløpe formuesskatt. Denen skatteulempen inngå rogså i erstatningskravet. hjemmearbeidstap må også beregnes konkret.

Tilsvarende vil påførte merutgifter og fremtidige merutgifter beregnes konkret i den enkelte sak. Også for fremtidige merutgifter, som blir betalt som en engangssum, kan det påløpe formuesskatt, slik at man må kreve skatteulempe i tillegg.

Menerstatning beregnes mer standardisert etter skadens størrelse og alder.

Rimelige og nødvendige advokatutgifter skal erstattes.

Yrkesskader

Ved yrkesskader følger man samme utgangspunkt, men for fremtidig ervervstap har man en mer standardisert grunnerstatning, som også inkluderer hjemmearbeidstap og skatteulempen. Den avhenger av grad av uførhet og inntektsnivået man hadde, og tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp.

Ved yrkesskader vil man normalt ha flere rettigheter fra det offentlige, bl.a. til dekning av utgifter. Man vil også ha rett til menerstatning fra Nav. Dette blir samordnet med erstatningen fra forsikringsselskapet.

Rimelige og nødvendige advokatutgifter skal erstattes.

Pasientskader og Voldsoffererstatning

Pasientskader beregnes som trafikkskader. Det er noen særregler hva gjelder erstatning for advokatutgifter. Spør din advokat om dette.

Voldsoffererstatning fra det offentlige har et “tak” på samlet erstatningsutbetaling. Hittil har ingen saker nådd dette taket, så i praksis har man også i disse sakene rett til full erstatning.