Lovfestet objektivt ansvar – bilansvaret

Hvorfor har vi et objektivt ansvar?

Det finnes både lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar. Ved lovfestet objektivt ansvar har lovgiver oppstilt kriteriene for ansvar i lovteksten. Begrunnelsen synes å være at lovgiver ikke har ønsket at det skal være tvil om ansvarsgrunnlaget og hvordan det skal avgrenses.

Objektivt ansvar er typisk på områder som innebærer stor risiko for skade på omgivelsene. Ofte blir det spørsmål om hvem som er nærmest til å bære risikoen snarere enn hvem som har utvist skyld.

Hva menes med objektiv ansvar?

Med objektivt ansvar menes at det kan foreligge rettslig ansvar til tross for at ingen har utvist subjektiv skyld (uaktsomhet/culpa). Det kreves imidlertid at vilkårene for ansvar er innfridd. Videre kreves at det foreligger årsakssammenheng og et økonomisk tap. De tre hovedvilkårene for erstatning må således være til stede.

Lovgiver har blant annet innført objektivt ansvar for skade voldt av produkter, luftfartsvirksomhet, forurensning og motorvogner.

Hva innebærer bilansvaret?

Det er på det rene at motorvogner kan forårsake store skader og således utgjøre en risiko for omgivelsene. Derfor er det innført forsikringsordninger som skal sikre skadelidte i slike situasjoner.

Bilansvarsloven legger opp til en obligatorisk forsikringsplikt til gunst for skadelidte. Dersom en hendelse, eksempelvis en bilkollisjon, er oppstått uten at noen har utvist skyld, er lovens system slik at det er det skadevoldende kjøretøys forsikring som skal dekke skaden.

Når en bil gjør skade har skadelidte krav på erstatning fra det forsikringsselskap der motorvognen som har forårsaket skaden er ansvarsforsikret. Det kan også kreves erstatning for personskade som oppstår i det skadevoldende kjøretøyet . Skader som oppstår på det kjøretøyet som forårsaker skaden faller utenfor loven. Det er normalt kaskoforsikringen som dekker slike skader.

Bilansvarsloven

De nærmere reglene om dette følger av bilansvarsloven (bal.). Loven gjelder skade som motorvogner «gjer», jf. bal. § 1 jf. § 4. Som regel er det uproblematisk å fastslå at det har oppstått en skade som er gjort av en motorvogn.

Det er ikke bare motorvogner som er i bevegelse som dekkes av loven ordlyd. Også en motorvogn som står i ro kan forårsake skade. Videre kan skader som oppstår ved av- og påstigning dekkes av loven. Dette kan være der man skader seg på noe skarpt i bilen eller blir klemt av en dør eller lignende.

Hvordan går jeg frem mot forsikringsselskapet?

Dersom du har blitt påført skade i trafikken kan du ha krav på erstatning. Skaden må meldes til ansvarlig forsikringsselskap. Advokatene i Langseth kan bistå deg i prosessen med å kreve erstatning fra forsikringsselskapet og komme frem til korrekt erstatningsoppgjør.

Martine Rygg, 17.02.22

Om Martine

Martine har erfaring med forsikring- og erstatningsrett, og har tidligere jobbet for ulike forsikringsselskaper.