Ménerstatning ved yrkesskade

Ménerstatning ved yrkesskade gir en kompensasjon for tapt livsutfoldelse, og kommer som et tillegg til erstatning for det økonomiske tapet. Meningen er at erstatningen skal gi skadelidte en mulighet til å skaffe seg opplevelser og hjelp slik at livskvaliteten kan opprettholdes.

Ved yrkesskader kan skadelidte ha krav på ménerstatning både fra yrkesskadeforsikringsselskapet og fra NAV.

Ménerstatning fra yrkesskadeforsikringen

Det er en lovpålagt plikt for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Når skaden har skjedd er det forsikringsselskapet som behandler og utbetaler ménerstatningen. Det følger av yrkesskadeforsikringsloven §§ 12 og 13, jf. skadeerstatningsloven § 3-2, at ménerstatning skal utbetales hvis skaden vurderes å være «varig», «betydelig» og «av medisinsk art». Disse vilkårene må oppfylles.

Utmålingen av ménerstatningen gjøres på grunnlag av den medisinske invaliditetsgraden, skadelidtes alder samt grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. Ménerstatningen utbetales fra fra yrkesskadeforsikringsselskapet som et engangsbeløp.

Ménerstatning fra NAV

I tillegg til at arbeidsgivers forsikringsselskap utbetaler ménerstatning, må det fremmes et krav om ménerstatning til NAV. Erstatningen fra NAV kommer i tillegg til forsikringsselskapets utbetaling.

For å kunne få ménerstatning fra folketrygden må den påførte skaden være godkjent som yrkesskade av NAV. I tillegg er vilkårene er de samme som ved oppgjør etter yrkesskadeforsikringen; skaden må være «varig»«betydelig» og av «medisinsk art». Det følger av folketrygden § 13-17. 

Ménerstatning ved yrkesskade fra NAV utbetales enten som et årlig beløp eller som et engangsbeløp. Det kan skadelidte velge. Du kan lese mer om ménerstatning fra NAV på NAVs hjemmesider.

De medisinske krav til ménerstatning

I kravet til “betydelig” ligger at den varige medisinske invaliditet må være på minst 15 prosent. Medisinsk invaliditet fastsettes etter invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

For å kunne fastslå om skaden er varig må skaden være stabilisert. For enkelte diagnoser betyr det at det bør ha gått minst to år siden skadehendelsen. Da er tanken at alle tilgjengelige behandlinger er forsøkt og at skaden ikke vil verken bedre seg eller forverre seg. Om den er stabilisert før det har gått to år , og det er klart at skaden allerede er stabilisert, kan oppgjøret foretas tidligere. 

Fastsetting av medisinsk invaliditet

Invaliditetstabellen lister opp forskjellige skader og hvilken invaliditetsgrad de ulike skader og diagnoser gir. For eksempel vil tap av ett øre gi en varig medisinsk invaliditet på 15 prosent.

For å kunne fastslå om skaden er varig er det ofte nødvendig å innhente en spesialisterklæring. En spesialisterklæring er en erklæring som utarbeides av en lege som har spesialkompetanse innen det aktuelle medisinske fagfeltet. Eksempelvis vil en ortoped kunne fastslå omfanget av en bruddskade.

Ved vurderinger omkring menerstatning er det en rekke skjønnsmessige faktorer som har betydning. Om du vurderer å søke menerstatning, eller har fått et avslag, så vil alle våre advokater tilby en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Artikkelforfatteren, Advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth og har møterett for Høyesterett. Han har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte. I januar 2020 ga Lohne ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.