Alvorlig skade i trafikken

Hvert år blir mange skadet i trafikken. Nesten 700 blir alvorlig skadet. Antallet dødsfall har de siste fem årene vært på om lag 100 i året.

Alle norske kjøretøy er pålagt å tegne ansvarsforsikring. Det betyr at alle skadde som lider et økonomisk tap har krav på erstatning. Det gjelder både den som blir skadet og for de som er etterlatt. 

Lovpålagt forsikring skal gi full erstatning

Bilansvarsloven pålegger alle å ha en bilforsikring. Forsikringen skal tegnes hos et godkjent forsikringsselskap. Og det er ikke noe krav for å få erstatning at noen er skyld i ulykken. Ansvaret er objektivt. 

Systemet er slik at skadelidte og etterlatte (de som ble forsørget) har krav på full erstatning. Det betyr at man skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Det man kan ha krav på er; dekning av utgifter til for eksempel behandling, og til dekning av tap i inntekt. Målet er at den som har krav på erstatning skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde skjedd. Ved alvorlig skade har man også krav på menerstatning som kompensasjon for tapt livsutfoldelse.

Ting tar tid

Når skaden er alvorlig blir den ofte varig og noen ganger livslang. Det er særlig ved de langvarige skader at det økonomiske tapet blir stort, og at det er viktig med et riktig erstatningsoppgjør. Av og til er det enkelt å avklare varighet og omfang av en skade. Andre ganger er det vanskelig. Ved mange former for skader må det ha gått minst to år før det er mulig for en lege å si noe om varighet og omfang av en skade. Og da vil erstatningsoppgjøret ta tilsvarende lang tid. Om man i tillegg må vente på avklaringer av arbeidsevne fra NAV kan det ta veldig lang tid.

Når det tar lang tid er det særlig viktig at skadelidte i årene frem mot et oppgjør husker på at det en gang skal skje forhandlinger med et forsikringsselskap. Det som er viktig er at at varighet av symptomer og plager kan dokumenteres. Det gjøres ved at symptomer og plager nedtegnes i fastlegens journal. Vi har mange eksempler på at skadelidte ikke vinner frem med et krav som følge av at fastlegens journal er mangelfull. 

Medisinsk spesialisterklæring

Når skaden er alvorlig blir det på et tidspunkt innhentet en medisinsk spesialisterklæring. Det bør gjøres i samarbeid med med det forsikringsselskapet som er ansvarlig. I spesialisterklæringen vil en lege med spesialisering innenfor det aktuelle fagfeltet vurdere omfanget av skaden, og gjøre en vurdering av årsaken til symptomer og plager.

Ulike spesialister kan vurdere den samme skaden ulikt. Det er derfor viktig at det velges riktig spesialist. Riktig spesialist er en som er anerkjent som faglig dyktig, og som helst har begge parters tillitt.

Et erstatningsoppgjør kan være krevende, langvarig og komplisert. Derfor kan det være nyttig å vite at utgifter til advokat er en erstatningspost som skal dekkes av forsikringsselskapet på linje med andre utgifter.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.