Statistikk om trafikkskader

Svært mange blir skadet i trafikken. Finans Norge fører statistikk over hvor mange som mottar erstatning fra forsikringsselskapene. Statistikken viser at det årlig er om lag 5.000 personer som mottar erstatning etter trafikkulykker.

Alle som skades av biler i trafikken skal ha full erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for skaden.

Mange personskader men færre dødsfall

Om lag 600 personer blitt hardt skadet i trafikkulykker hvert år, mens omtrent 100 omkommer. Antallet drepte er heldigvis på full fart nedover. Midtdelere og utbyggingen av motorveier hjelper godt.

Statistikken viser at menn er mer utsatt for skader i trafikken enn kvinner. Mer enn 400 av de som årlig blir hardt skadet er menn, og det er unge menn i aldersgruppen fra 25 – 44 år som rammest aller hardest av ulykker i trafikken.

Statistikk viser: Fremdeles et stort antall nakkeslengskader

Nakkeslengskadde står for en stor andel av erstatningsutbetalingene. Med nakkeslengskader tenker jeg først og fremst på såkalte bløtdelsskader hvor det ikke kan påvises objektive funn på et røntgenbilde.

I rapporten Nakkeslengskade Diagnostikk og evaluering utarbeidet av Sintef Unimed på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet fremgår at det er omkring 2000 nye årlige tilfeller i Norge av bløtdelsskader i nakken (WAD grad I og II) forårsaket av biluhell:

Til tross for enkelte andre funn (9,67), synes forekomsten av nakkeslengskade ved kollisjoner mellom to kjøretøyer å være temmelig lik i Norge, Nederland, Sverige, Storbritannia og Canada : 35 tilfeller per 100.000 innbyggere per år ved påkjørsel bakfra og ca. 50/100.000 per år uansett hvordan kollisjonen skjedde. Dette betyr omkring 2000 nye årlige tilfeller i Norge av bløtdelsskader i nakken (WAD grad I og Il) forårsaket av biluhell.

Nakkeslengskader som fører til erstatning utgjør omkring 25 % av antallet utbetalinger. Ingen andre skader eller diagnoser fører til så mange erstatningsoppgjør.

Riktig erstatning

Skadelidte skal få dekket sitt tap fullt ut. Målet med et erstatningsoppgjør er alltid; full erstatning. 

De fleste erstatningsoppgjør dreier seg om relativt små beløp hvor utbetalingen fra forsikringsselskapet går greit. Problemer oppstår gjerne i de tilfellene hvor skadene blir langvarige, og når beløpene blir store.

For mange er forsikringsselskapene en motpart, som slett ikke er villig til å dekke tapet fullt ut. Det er da viktig at du som skadet har bistand fra advokater med erfaring med erstatningsoppgjør.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.