Erstatning etter trafikkulykke

Hvert år skades et stort antall mennesker i trafikken. For mange fører trafikkulykken til et stort økonomisk tap. Dette tapet skal erstattes.

Trafikkforsikring

Alle motorvogner, motorsykler og mopeder skal være omfattet av en ansvarsforsikring. Det innebærer at den som skades har rett til erstatning fra skadevolderens forsikringsselskap.  Dersom det ikke foreligger en skadevolder, fordi skaden for eksempel har skjedd ved at man selv har kjørt ut av veien, vil det være det forsikringsselskap bilen er forsikret i som er ansvarlig for å dekke tapet.

Dersom skadevolderen er ukjent vil Trafikkforsikringforeningen ta seg av forsikringsoppgjøret. Foreningen vil også behandle saken om skaden skjer i utlandet, eller om skadevolderen er forsikret i et utenlandsk forsikringsselskap.

Hva skal erstattes etter trafikkulykke?

Det som kan kreves erstattet etter en trafikkulykke er i utgangspunktet det økonomiske tapet som har oppstått, og som man forventer vil oppstå i fremtiden. Det snakkes gjerne om fem erstatningsposter; påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte utgifter, fremtidige utgifter og menerstatning. I tillegg kan det i enkelte tilfeller, når skadevolderen har vært grovt uaktsom, være aktuelt å kreve oppreisningserstatning.

Dekning av inntektstap etter trafikkulykke

Inntektstapet skal dekke det reelle tapet skadelidte har hatt og forventer å få i fremtiden. Tapet beregnes etter det såkalte Differanseprinsippet. Det betyr at tapet er lik forskjellen mellom hva inntekten ville vært uten skaden, og det inntekten faktisk har vært med skaden. På denne måten skal skadelidte få dekket fullt ut det inntektstapet trafikkulykken fører til.

Det som noen ganger kan være vanskelig er finne hvordan inntekten ville utviklet seg uten skaden. Her må det tas hensyn til skadelidtes utdanning, arbeidserfaring og tidligere inntekter. Om ikke det gir god nok veiledning kan det være naturlig å se på gjennomsnittlige inntekter. På sidene til Statistisk sentralbyrå finnes oversikter over gjennomsnittlige inntekter for kvinner og menn i mange bransjer.

Dekning av utgifter etter trafikkulykke

En trafikkulykke fører ofte til at skadelidte får utgifter hun eller han ellers ikke ville hatt. Det kan være kostnader til lege, medisiner, behandlinger, hjelp i hjemmet eller til andre ting. Når det gjelder utgifter skal også det i utgangspunktet dekkes fullt ut. Forutsetningen er imidlertid at kostnaden anses å være «nødvendig og rimelig».

Noen ganger kan det være vanskelig å finne ut om en bestemt utgift er «nødvendig og rimelig» eller ikke. Forsikringsselskapene mener ofte at ytelser fra det offentlige skal dekke alt. Sånn er det imidlertid ikke alltid. I mange tilfeller har skadelidte kostnader som ikke dekkes av det offentlige. Det er også på det rene at offentlige ytelser medfører egenandeler for skadelidte.

Det må vurderes konkret i den enkelte sak om den aktuelle utgift kan kreves erstattet eller ikke. Skal utgifter til for eksempel behandlinger dekkes vil det som regel være nødvendig at behandlingen er anbefalt av en lege.

Avslutningsvis: Utgangspunktet er at alle som har vært utsatt for en trafikkulykke skal få dekket hele sitt økonomiske tap. Målet er alltid full erstatning.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.