Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar voldshandling kan du søke staten om voldsoffererstatning. Også etterlatte kan i noen tilfeller søke om erstatning.

Hvordan går du frem?

Hvem kan søke om voldsoffererstatning?

Den som blir skadet ved en straffbar handling som nevnt nedenfor, kan tilkjennes voldsoffererstatning fra staten. Kravet behandles av Kontoret for voldsoffererstatning. Barn som har opplevd vold fra en nærstående kan ha rett til erstatning. Dersom den skadelidte dør, har etterlatte som avdøde forsørget, rett til erstatning. Også andre etterlatte kan få erstatning.

Hva er hovedvilkårene for å bli tilkjent voldsoffererstatning?

For straffbare voldshandlinger som har skjedd i perioden 1. januar 1975 til 1. januar 2008, kan det gis erstatning til den som har lidd personskade som følge av en forsettlig legemskrenking eller annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang. Dersom voldshandlingen har skjedd etter 1. januar 2008, kan det gis erstatning til den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten.

Personskadene kan være av både fysisk og psykisk art. Erstatning ytes selv om skadevolder er ukjent, død, er under 15 år, eller er strafferettslig utilregnelig. Det kan også tilkjennes erstatning selv om saken blir henlagt, eller dersom skadevolderen blir frifunnet i en eventuell straffesak.

Søkeren må godtgjøre med klar sannsynlighetsovervekt at vedkommende har blitt utsatt for en straffbar voldshandling. 

Krav til anmeldelse

Det er et vilkår for å få voldsoffererstatning at forholdet er anmeldt til politiet.

For straffbare forhold som har funnet sted til og med 2007, er det også et krav om rask anmeldelse. For forhold som har funnet sted etter 1. januar 2008, gjelder ikke kravet om rask anmeldelse. Men forholdet må som hovedregel være anmeldt. Det er også et vilkår at søker har fremsatt krav overfor påtalemyndigheten om at erstatningskrav skal medtas i en eventuell straffesak mot skadevolderen. I særlige tilfelle kan det gjøres unntak fra dette og fra kravet til rask anmeldelse.

Det er i utgangspunktet også et vilkår for rett til voldsoffererstatning at den skadevoldende handling har funnet sted i Norge etter 1. juli 2001.

Erstatningen

Erstatning gis for det økonomiske tapet som skadelidte påføres. Det kan også tilkjennes oppreisningserstatning og erstatning til etterlatte. I særlige tilfeller dekkes utgifter til innhenting av erklæringer fra lege, tannlege, psykolog.

Søknaden må være fremsatt til kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffeansvar er foreldet etter reglene i straffeloven, eller før skadelidte fyller 21 år. For søknad om voldsoffererstatning gis det dekning av utgifter til advokat. Dekningen er begrenset til fem ganger den offentlige salærsats, mens det for klage på avslag gis dekning på tre ganger salærsatsen. Dersom du får tilkjent voldsoffererstatning, vil rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av voldsoffererstatningen.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.