Force majeure i avtaleforhold

Det er ofte inntatt en klausul om force majeure i avtaler. Force majeure er et fransk uttrykk, og en slik klausul innebærer at en ytre, plutselig og ekstraordinær begivenhet kan frita en part fra å oppfylle sin kontraktsmessige forpliktelse.

Utgangspunktet etter norsk rett er at en kontraktsforpliktelse ikke faller selv om det oppstår hindringer som man ikke har forutsett. Dette er en konsekvens av prinsippet om at avtaler skal følges etter sitt innhold.

I enkelte ekstraordinære tilfeller vil likevel dette utgangspunktet kunne innebære en urimelig byrde for en kontraktspart. Dette er bakgrunnen for at man i flere avtaleforhold har inntatt en klausul om force majeure.

Eksempler på hendelser som er force majeure er krig, naturkatastrofer som jordskjelv, flom m.m., streik, terror osv.

Ved avtaleinngåelser er det derfor viktig at man klart definerer hvilke forhold som i tilfelle skal utgjøre force majeure, eventuelt hvilke forhold som skal kunne føre til at partenes kontraktsmessige forpliktelser blir endret – dersom det i kontraktsforholdet er risiko for å bli påvirket av utenforstående forhold.

Hvis det i avtalen ikke er inntatt klare definisjoner på hvilke situasjoner som skal utgjøre force majeure, vil utgangspunktet være den klassiske, teoretiske definisjonen av force majeure.

Det er like viktig at man i kontrakten klart definerer hvilke virkninger slike forhold skal ha på kontraktsforpliktelsene. Her kan man tenke seg ulike virkninger, for eksempel at en kontraktspart blir fritatt fra å oppfylle sin ytelse, at oppfyllelsesfristen utsettes, eller at den annen parts ytelse må endres, f eks. at den annen part må yte mer.

Ofte vil kontraktspartene være uenige om en hendelse er av en slik ekstraordinær karakter at den må anses som en force majeure-hendelse. Utgangspunktet må da tas i en tolking av kontraktens ordlyd.

Uansett må partene alltid ta risikoen for påregnelige forhold. Slike forhold er ikke ekstraordinære. Dersom en part for eksempel var vel kjent med en krig i landet på det tidspunktet som kontrakten ble inngått, vil vedkommende neppe kunne fri seg fra kontraktsforpliktelsene dersom krigen påvirker mulighetene til å oppfylle avtalen.

Også ulike lokale forhold vil kunne ha betydning. For eksempel vil en ekstrem hetebølge være påregnelig i Sahara, men neppe i Nord-Norge.